Statoil med nye rutiner etter Gullfaks C-hendelsen i mai 2010

Statoil med nye rutiner etter Gullfaks C-hendelsen i mai 2010

I tråd med Ptils pålegg etter hendelsen er det gjennomført en evaluering og forbedring av risikovurdering og arbeidsprosesser innenfor boring og brønn, sier konserndirektør Øystein Michelsen. Dette har bidratt til sikrere boreprosesser og tettere samarbeid mellom de operative miljøene og fagkompetansen i selskapet. Det er også gjennomført et arbeid for å avdekke forbedringsområder for å […]

I tråd med Ptils pålegg etter hendelsen er det gjennomført en evaluering og forbedring av risikovurdering og arbeidsprosesser innenfor boring og brønn, sier konserndirektør Øystein Michelsen.

Dette har bidratt til sikrere boreprosesser og tettere samarbeid mellom de operative miljøene og fagkompetansen i selskapet. Det er også gjennomført et arbeid for å avdekke forbedringsområder for å sikre bedre læring etter hendelser.

International Research Institute of Stavanger (IRIS) har gjennomført en ekstern vurdering for å undersøke hvorfor iverksatte tiltak etter tidligere hendelser med lignende årsaksforhold ikke har hatt ønsket effekt på Gullfaks.

I tillegg har en partssammensatt arbeidsgruppe i Statoil jobbet parallelt med den samme problemstillingen for å vurdere om hovedfunnene i dette arbeidet også er gyldige for andre deler av organisasjonen.

 width=

Basert på IRIS’ rapport og Statoils eget arbeid er det identifisert sju forbedringsområder.

– Det er gjennomført et stort og viktig arbeid for å sikre at Statoil skal lære av Gullfakshendelsen. Gjennom et godt samarbeid med de ansattes representanter har vi sammen lagt grunnlaget for forsterket læring og forbedringsarbeid, sier konserndirektør for norsk sokkel, Øystein Michelsen.

Selskapet skal forenkle styringssystemet og redusere byråkratiet, og gjøre ledere bedre i stand til å ta ansvar og bruke fullmakter. Samtidig skal Statoil styrke praktiseringen av selskapets verdigrunnlag gjennom åpnere og mer omtenksom bedriftskultur.

Selskapet skal også videreutvikle gransking av hendelser som et enda mer sentralt verktøy for læring av hendelser, og det skal etableres et storulykkeforum for å øke fokuset på hendelser som har storulykkepotensiale, og læring etter disse. Statoil skal samtidig videreutvikle og styrke kunnskapsdelingen i selskapet gjennom mer systematisk opplæring av våre ansatte og tettere samarbeid med våre leverandører.

– Flere av tiltakene vi har identifisert er allerede integrert i deler av Statoils organisasjon, mens andre er i ferd med å bli det. Det er inspirerende å se at vår kontinuerlige innsats for Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) de siste årene har redusert antall alvorlige hendelser i selskapet, sier Michelsen.

Den partssammensatte gruppen i Statoil har arbeidet med å utvikle gode tiltak basert på IRIS-rapporten og egen datainnsamling. Ledelsen og de tillitsvalgte står samlet bak forbedringsområdene og målet om å skape en enda tryggere arbeidsplass, for å bli industriledende innen HMS.

– All erfaring viser at vi må jobbe langsiktig og systematisk for å nå målene våre innen HMS. Statoil har lært mye etter brønnkontrollhendelsen på Gullfaks C i mai 2010. Tiltakene vi setter i verk i selskapet vil styrke oss som organisasjon, sier konserndirektør for staber og tjenester Tove Stuhr Sjøblom.