Statoil sokkels årsmøte

Statoil sokkels årsmøte

|||Roy Erling Furre

Gode innledninger og høyt, faglig nivå på diskusjonene, preget årsmøtet til SAFE i Statoil sokkel. Årsmøtet til SAFE i Statoil sokkel ble holdt på Geilo, på Vestlia Resort, et utmerket konferansehotell med god service og tilrettelegging for denne typen møter. Klubbledelsen hadde satt opp et program som gjorde det mulig, stort sett, å følge tidsskjemaet, […]

Gode innledninger og høyt, faglig nivå på diskusjonene, preget årsmøtet til SAFE i Statoil sokkel.

Årsmøtet til SAFE i Statoil sokkel ble holdt på Geilo, på Vestlia Resort, et utmerket konferansehotell med god service og tilrettelegging for denne typen møter.

Klubbledelsen hadde satt opp et program som gjorde det mulig, stort sett, å følge tidsskjemaet, samtidig som det var satt av tilstrekkelig tid til diskusjonene.

 width=

Ikke uventet var det diskusjonene om Statoils investeringer og framtid på norsk sokkel, og sikkerheten på norsk sokkel med bakgrunn i blant annet driftsbemanning, innsparinger og omstilling, som fikk deltakerne til å melde seg på talerlista.

Norsk sokkel viker etterhvert investeringsplassen i forhold til internasjonale kjerneområder

Innledningen til Statoils direktør for Drift Vest, Gunnar Nakken, tok utgangspunkt i vår globale verden. Utfordringene verden står overfor både når det gjelder klima og energibehov, påvirker politiske valg ute og her hjemme.

Vi investerer mye, men får lite igjen, sa Nakken. Det gir selskapet en dårligere økonomi enn ønskelig. Selv om oljeprisen går oppover, er prisutviklingen usikker.

Denne virkeligheten preger Statoils strategi for framtida.

Statoil vil opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel til 2030, men veksten vil komme internasjonalt. Vi vil satse på kjerneområder i blant annet Brasil og Canada, sa Nakken. Også ny energi vil bli tilgodesett med investeringer. Allerede i dag forsyner Statoil tusenvis av britiske husstander med energi fra vindkraft.

Den økonomiske forbedringen i Statoil de siste tre – fire årene har kommet på grunn av kostnadskutt og kraftige nedbemanninger. Statoils bemanning er redusert med rundt 5.000 ansatte. I lys av økonomi og oljepris, ser vi at vi i dag tjener penger når prisen er over 27 dollar fatet, mens vi i 2013 hadde en grense på 70 dollar fatet.

Nakken trakk også fram leverandørindustrien som eksempel på kostnadsnedgang.

Vi har satt leverandørene i stand til å levere billigere til oss. Dette er blitt en veldig god historie.

 width=

Under diskusjonen med delegatene ble det trukket fram at Nakken først og fremst snakket om suksessfaktorer.

Det finnes en annen side av historien og, sa koordinerende hovedverneombud Peter Alexander Hansen.

Må vi få en hendelse for at dere skal gi oss rett i kritikken vår, spurte Hansen.

SAFE i Statoils konserntillitsvalgt, Bjørn Asle Teige, trakk fram nedbemanningen Statoil har hatt fram til nå, og var svært kritisk til ytterligere nedbemanning.

Dere ber oss om å bli færre, for å rydde opp i gammel moro. Samtidig får vi alltid beskjed om at vi er i samme båt. Da er det rart at det alltid er vi som må ro!

Per Ove Økland hadde et innlegg hvor han ba om bedre samarbeid og mindre bruk av styringsretten. Baste Daltveit fulgte opp samme tema med sangteksten til Bjørn Eidsvåg: «To små planeter i hvert sitt univers.»

Vi opplever en annen virkelighet, og ber deg gå tilbake til dine styrekolleger og be om at vi får anstendige arbeidsvilkår for tillitsvalgte og verneombud.

Sikkerheten på norsk sokkel

Professor ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas Engen, leder utvalget som skal gjennomgå sikkerheten på norsk sokkel. Arbeids- og sosialministeren.

 width=

Sammen med 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre, hadde de en gjennomgang av framtidas risikoreguleringer, og spurte om den nordiske modellen er under press.

Engen tok også opp Petroleumstilsynets rolle.

Hva slags Ptil må vi ha for å opprettholde den nødvendige sikkerheten i Nordsjøen?

Den nordiske modellen er basert på sterke fagforeninger. Makt og motmakt er kjernen i modellen.

Svekkes fagforeningene, spøker det for modellen.

Tenåringsforeldre ble brukt som eksempel, og scenarioet «foreldre drar på hytta, tenåringen er hjemme alene». Resultatet blir fest uten kontroll.

Ptil er tenåringsforeldrene. Gjett hvem som er tenåringene, spurte Engen, og sammenliknet situasjonen med det funksjonelle regelverket.

En funksjonell tillit fra foreldrenes side gir følgende spørsmål: vil det være naivt å reise på hytta med tenåringene hjemme alene, en gang til?

Tenåringene åpner bare barskapet en gang, før man lar være å reise på hytta.

Det var gitt god plass til dialog med salen, og delegatene hadde en rekke innspill som ble tatt med videre til bruk i arbeidsutvalget.

Valg av nytt styre

Valg av leder Terje S.Enes Valg av nestleder Porfirio Esquivel Valg av styremedlemmer Tor Egil Løvli Anette Paula Nygård Trond Cato Fylling Marius Mastad Per Ove Økland 1.vara Valg av styremedlem SAFE ung Joakim Hermansen Valg av valgkomite Thor Ulrik Jacobsen Berit Rolfsnes Valg av vedtektskomite Vigdis Lio Kjell Ivar Nesvåg Valg av kasserer Bjørn Arne Haga Valg av kontrollkomite Vigdis Lio

Offentlige uttalelser

Årsmøtet i SAFE Sokkel ser med stor bekymring på utviklingen i næringen, knyttet til HMS, sikker drift og sysselsettingen i industrien. En rekke hendelser og ulykker i senere tid understreker alvoret i dette. Med prosjektet «Konkraft-Norsk sokkel i endring» som blant annet har som mål å ytterligere halvere kostnader per fat, ser vi enda høyere press på vår sikkerhet og arbeidsforhold. Årsmøtet kan ikke akseptere høyere risiko for våre medlemmer. Årsmøtet krever styrket innsats fra Petroleumstilsynet og myndighetene for øvrig for å sikre trygge arbeidsforhold for alle som deltar i olje og gassvirksomheten. Dannelse av regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling Kristiansund med opprettelse av Nasjonalt kompetansesenter for utredning av yrkesskader. SAFE i Statoil Sokkel mener opprettelsen av et Nasjonalt kompetansesenter for utredning av yrkesskade som en del av Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling vil ha stor betydning for å gi de yrkesskadde en bedre faglig og mer rettferdig behandling.

SAFE i Statoil krever at Stortinget setter ned et utvalg som gransker Statoil sine disposisjoner de siste årene.

Bakgrunn:

Den siste tiden har det blitt offentlig kjent at flere store selskaper, der staten sitter på store aksjeposter, har tapt betydelige beløp i utlandet. Vi mener at det er viktig å se på disse sakene, for å kunne ta læring. Her snakker vi om felleskapets penger, så da må man forvente at felleskapet, representert ved Stortinget, blir satt i stand til å ta fremtidige avgjørelser basert på fakta.

Dette gjelder ikke minst Statoil.

Man må også kartlegge hva selskapets prioriteringer har av samfunnsøkonomiske og andre samfunnsmessige følger for landet vårt. Bedriftsøkonomiske hensyn kan ikke gå fremfor landets interesser, hverken økonomisk eller med tanke på beredskap og samfunnssikkerhet. De siste årene er nærmere 50 000 arbeidstakere blitt arbeidsledige som følge av den massive sparekampanjen Statoil har satt i verk, for å dekke opp for de store tapene i utlandet.

Krav om gransking:

Granskningen må man sjekke om Statoil opererer innenfor lover, regler og allmenhetens forventninger innenfor følgende områder:

  1. Sikker og effektiv forvaltning av felleskapets resurser, til felleskapets beste.
  2. Arbeidervern. Både nasjonalt men også globalt. Herunder sosial dumping og etterlevelse av nasjonale og internasjonale arbeidslivs lovverk, avtaler og standarder.
  3. Bærekraft og miljø. Både nasjonalt, men også globalt.
  4. Beredskap og samfunnssikkerhet.

Aktuelle lover man må sjekke etterlevelsen av er for eksempel Arbeidsmiljøloven, Loven om Petroleumsvirksomheten, Aksjeloven og Skatteloven.

Gruppen må bestå av både fagfolk innenfor arbeidsliv, jus og økonomi, men også av representanter fra de ulike fagforbundene som organiserer arbeidstakerne i de ulike selskapene, og selskapenes underleverandører.