Statoil undergraver HMS-regimet

Statoil undergraver HMS-regimet

Roy Erling Furre

SAFE HMS-utvalg karakteriserer utspillet fra Statoilledelsen mot vernetjenesten som svært alvorlig. Angrepet undergraver både HMS-regimet og partenes rolleforståelse.SAFE HMS-utvalg har registrert det arrogante utspillet fra HMS ansvarlig i Statoil, Øystein Håland i dagens utgave av Stavanger Aftenblad om at ansatte «drar HMS kortet» for å redde arbeidsplasser. HMS-utvalget tar sterkt avstand fra utspillet til Håland. […]

SAFE HMS-utvalg karakteriserer utspillet fra Statoilledelsen mot vernetjenesten som svært alvorlig. Angrepet undergraver både HMS-regimet og partenes rolleforståelse.SAFE HMS-utvalg har registrert det arrogante utspillet fra HMS ansvarlig i Statoil, Øystein Håland i dagens utgave av Stavanger Aftenblad om at ansatte «drar HMS kortet» for å redde arbeidsplasser.

HMS-utvalget tar sterkt avstand fra utspillet til Håland. Et slikt angrep på verneombudstjenesten og Arbeidsmiljøutvalgene er så alvorlig at det undergraver hele vårt HMS-regime og rolleforståelse. Slike utspill gjør det vanskelig å skape vilkår for et godt og systematisk HMS arbeid i Statoil. Ledelsen har signalisert massive omstillinger i tiden fremover. Dette frykter arbeidstakerne kan svekke HMS-arbeidet, og på sikt kunne føre til ulykker. Vi forventer at Petroleumstilsynet reagerer på et slikt angrep på verneombudstjenesten, sier SAFE HMS-utvalg.

SAFE HMS-utvalg har representanter for alle områder innen petroleumsnæringen, og her sitter også representanter for en rekke operatører.

Mistenkeliggjøring av tillitsvalgtes motiv

Bakgrunnen for uttalelsen er et oppslag i Stavanger Aftenblad, SA, tirsdag 3. og onsdag 4. oktober hvor Statoilledelsen ved Øystein Håland mistenkeliggjør verneombudstjenestens motiver for sikkerhetsarbeidet på Kristin-plattformen.

Til Stavanger Aftenblad sier han at Statoil-tillitsvalgte på Kristin-plattformen ikke først og fremst er bekymret for sikkerheten, men vil redde 430 offshorejobber når de advarer mot økt storulykkerisiko i et vedtak.

På spørsmål fra SA om vernetjenesten har rett nå de hevder at endringene kan true liv og helse, benekter Håland dette:

– De kjemper for arbeidsplassen sin, og det er greit. Men jeg tenker at vi må være nøye med å skille hva som er den agendaen og hva som er sikkerhetsagendaen. Jeg tenker at i noen tilfeller er det en elefant som vandrer rundt i rommet, og det er at en ønsker en så høy bemanning som mulig.

Hersketeknikker som middel for å presse igjennom nedbemanning

Dette er en særdeles ufin hersketeknikk, sier vernetjenesten og tillitsvalgte på plattformen.

Ufarliggjøring og latterliggjøring av verneombudstjenesten er en velkjent teknikk og har ført til sterke reaksjoner i både klubber og fagforbund. Både medlemmer og tillitsvalgte har tatt telefon og «penn» i bruk, og finner seg ikke å bli beskyldt for å misbruke sikkerhetsaspektet for å få en så høy bemanning som mulig.

I argumentasjonen som Håland selv bringer til torgs, slår han selv fast at hvis ikke de tillitsvalgte aksepterer nedbemanningen, vil dette ramme framdriften til Johan Sverdrup.

I tvistesaken mellom AMU på Kristin-plattformen og Statoil som har vært behandlet i Petroleumstilsynet, Ptil, er dette kjernepunktet: Hvis Statoil ikke får kutte offshorestillinger som planlagt, kan det gå ut over blant annet Johan Sverdrup-prosjektet.

Statoils ledelse sier dessuten at lang saksbehandlingstid i tvistesaken kan true framdriften i Johan Sverdrup-prosjektet. Årsaken er at Statoil skal oppbemanne Johan Sverdrup med ansatte fra eksisterende felt som skal nedbemannes. Dette gjelder blant annet Kristin.

Sjokkert over uttalelsene

Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE leder også SAFE HMS-utvalg som på møte i dag, onsdag 4. oktober, uttalte seg svært skarpt mot mistenkeliggjøringen av verneombudstjenestens motiver.

– Jeg har ingen grunn til å mistenke at våre tillitsvalgte og verneombud drar sikkerhetskortet unødig. Hele vårt sikkerhetssystem er basert på omfattende arbeidstakermedvirkning, og holdningen Håland har overfor arbeidstakernes innspill er sjokkerende, sier Furre.

 width=
Peter Alexander Hansen, K-HVO i Statoil

Peter Alexander Hansen, koordinerende hovedverneombud i Statoil som også deltok på møtet i HMS-utvalget i dag, legger til: – Samarbeid og åpenhet er en forutsetning for at vernetjenesten kan fungere. Vi kan gjerne være uenige om faktagrunnlaget, men vi må ha tillit til hverandres motiv og roller. Jeg håper ikke dette skal ødelegge for den dialogen vi har.

Hvem vet best når og hvor skoen trykker?

Magne Johnsen, hovedverneombud på Kristin-plattformen og leder av Arbeidsmiljøutvalget på Statoilplattformen.
Magne Johnsen, hovedverneombud på Kristin-plattformen og leder av Arbeidsmiljøutvalget på Statoilplattformen.

På Kristin-plattformen sitter Magne Johnsen, hovedverneombud på plattformen og leder av Arbeidsmiljøutvalget. Han viser til vedtaket som Arbeidsutvalget på Kristin vedtok før sommeren. Her påpekes blant annet at reduksjon av stillinger og ansatte på plattformen ikke er forsvarlig med tanke på liv og helse.

– Vår bekymring er manglende risikovurdering og de konsekvenser dette kan få. Vi har kuttet kraftig i drifts- og vedlikeholdsbudsjettet på norsk sokkel i flere år nå, og grensen for hva som er forsvarlig nærmer seg. Å kutte ytterligere øker risikoen for storulykke. HMS må være mer enn fine ord i festtaler.

Vedtaket som AMU hadde gjort og Statoil anket, var blant annet begrunnet med at AMU manglet vedtakskompetanse. Dette fikk Statoils ledelse støtte for i Ptil. Arbeidstakerne har nå klaget vedtaket fra Ptil inn til Arbeids- og sosialdepartementet.

I klagen til departementet stiller de seg uforstående til at Petroleumstilsynet støtter Statoil i at lokale arbeidsmiljøutvalg ikke har vedtakskompetanse i HMS-saker og forhold de ansatte kjenner aller best.

– Det er vi som jobber her som ser de konsekvensene nedbemanningen vil medføre. Derfor støtter vi heller ikke de foreslåtte bemanningskuttene på Kristin-plattformen, sier Magne Johnsen, og legger til:

Med sitt vedtak legitimerer Petroleumstilsynet svekkelse av arbeidsmiljøloven og trepartssamarbeidet. Det er noe vi beklager sterkt.