Støtt SAFEs høringssvar for oljepionerenes kompensasjonsordning

Støtt SAFEs høringssvar for oljepionerenes kompensasjonsordning

Norges offentlige utredninger (NOU) – rapporten 2022: 19 «Oljepionerene – en kompensasjonsordning» ble overlevert arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (AP) torsdag 15. desember i fjor. Denne ble sendt på høring og nå går fristen snart ut.

SAFE er uenig i pionertiden og med målgruppen som det er tatt utgangspunkt i for denne ordningen. SAFE stiller seg bak særuttalelsene gitt av kommisjonsmedlem og yrkeshygieniker Halvor Erikstein om utvidelsen av pionertiden, det samme gjelder for forbundsstyret og områdeutvalgene i SAFE. 

Kommisjonen definerer oljepionertiden fra 1966 til og med 1985. Som målgruppe, er utgangspunktet tatt kun i personell innenfor arbeidsområdene boring og brønn, og produksjon og vedlikehold som har blitt eksponert for hydrokarboner, borerslam og/eller benzen i forbindelse med arbeid offshore, og som har fått varige helseskader av dette.

Erikstein mener at pionertiden må strekkes til og med til 1995, med hensyn til kjemisk arbeidsmiljø offshore, og at ingen yrkesgrupper offshore kan utelukkes fra å være kjemisk skadde oljepionerer. Dette støtter både områdeutvalgene i SAFE og forbundsstyret. 

– Det er to ting som er viktig: avklaring for definering av pionertiden, og at alle yrkesgrupper som jobbet offshore skal gis anledning til å søke kompensasjon for sykdom forårsaket av kjemisk eksponering, sier Erikstein. 

Konstruksjon og vedlikehold (ISO) er ikke inkludert i denne ordningen, noe SAFE er sterk uenig i. Både SAFE sentralt og ISO-området krever at også denne gruppen skal bli akseptert som oljepionerer og skal ha rett til å søke kompensasjon på grunn av kjemisk eksponering offshore. 

Halvor Erisktein Foto: Rebecca Bjerga

– Det forventes at myndighetene tar øyeblikkelig aksjon, ut ifra den krystallklare tilbakemeldingen på rapporten fra SAFE, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. 

SAFEs høringsvar på rapporten:

Høringssvar fra ISO