Lønnsoppgjøret – SAFE og Parat fikk for lite gjennomslag for sine krav

Foto: Helene Husebø/Parat
Foto: Helene Husebø/Parat

Sent fredag kveld kom partene i frontfaget til enighet, etter å ha vært i mekling nær 23 timer på overtid. De fikk gjennomslag for et generelt tillegg for alle medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten. Den økonomiske rammen utgjør 1,7 prosent. Likevel er SAFE skuffet over resultatet. Det er ikke i nærheten av det våre medlemmer fortjener, sier Hogne Hole, SAFE sin representant i frontfaget.

Løsningen:

  • Minstelønnssatsene økes med mellom 7,50 kroner og 8,50 kroner
  • Det er også enighet om mer forutsigbare arbeidstidsordninger for ansatte i offshore-industrien
  • I lønnsrammen utgjør overhenget 1,2 prosent, i tillegg til et sentralt tillegg til alle på 0,50 kroner fra 1. april

SAFE og Parat fikk for lite gjennomslag for sine krav

 

SAFE og Parat fikk for lite gjennomslag for sine krav, mener Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE.

– FF (Fellesforbundet) sin arroganse i en vanskelig tid, bidro ikke til å finne felles løsninger på felles utfordringer. LO brukte kjøttvekten og valgte å signere på andre løsninger enn det ISO gjengen i SAFE ønsket seg. SAFE vil selvfølgelig evaluere lønnsoppgjøret og frustrasjonen som var i forhandlingsutvalget. Det ble alt for lite engasjement fra meklernes side opp mot YS og SAFE under meklingen. At YS fremdeles nekter SAFE partsrettigheter på Industrioverenskomsten er fremdeles en stor utfordring for SAFE og medlemmene, en utfordring som YS forbundene må finne en løsning på.

Hogne Hole (klubbleder i SAFE-klubben i Bilfinger) og SAFE sin representant i Parat sitt engere utvalg, er skuffet over resultatet i frontfagforhandlingene. Han mener hovedorganisasjonen YS ikke har en reel innvirkningskrav i forhandlingene, og dermed er det over 1000 industriarbeidere som ikke blir hørt.

Hogne Hole, klubbleder i BIlfinger. Foto: Mette Møllerop
Hogne Hole, klubbleder i BIlfinger. Foto: Mette Møllerop .

– Forhandlingsresultatet, for å være brutalt ærlig, var skuffende. Det er ikke i nærheten av det våre medlemmer fortjener. Vi har over 1000 industriarbeidere som ikke blir hørt. YS ble ignorert i forhandlingene. Da må vi jo stille spørsmålet: kan YS leve med at det er 1000 medlemmer som blir ikke tatt på alvor av Norsk Industri? YS er pliktig å kreve at disse offshorearbeiderne blir tatt på alvor.

Hogne sier videre at det er kanskje på tide å ha en kraftig evaluering på industrioverkomsten. Hans største bekymring er at YS ikke gjør mer for å bli hørt. Han mener at YS må kreve mer innvirkning, som gir større innflytelse ved forhandlingsbordet. En hovedorganisasjon som YS blir ikke tatt på alvor av Norsk Industri, det gir mer makt til motparten som forsøket på å finne opp hjulet på nytt i årets offshorebilag.

Lønn, med virkning fra 1. april: 

  1. Det gis et generelt tillegg til alle på kr 0,50 per time
  2. Arbeidstakere omfattet av Industrioverenskomstens TEKO-del får i tillegg et lavlønnstillegg på kr 1,50 per time og et kraftig løft i ansiennitetsstigen
  3. Overenskomstens satser heves med 6,3 prosent
  4. Minstelønnssatser heves med mellom 7,50 og 8,50 kroner og variable tillegg økes

Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 1,7% inklusive overheng og glidning. Lønnsoppgjøret må betraktes som svært moderat og ansvarlig, og tar hensyn til situasjonen for den konkurranseutsatte delen av industrien og utfordringene i kjølvannet av koronapandemien. Forhandlingsutvalget har således lagt betydelig vekt på at lønnsoppgjøret må bidra til å sikre arbeidsplassene og bidra til å redusere på de omfattende permitteringene i industrien og i andre næringer.

Offshorebilaget:

En del offshorearbeidere, spesielt ansatte i leverandørindustrien, opplever regelmessig at friperioder forkortes, eller flyttes på kort varsel. For å skape større forutsigbarhet for denne gruppen ansatte, har partene blitt enige om en ny modell, som skal gjelde fra 1. januar 2021. Det settes klare begrensinger på arbeidsgivernes frihet til å bestemme over offshorearbeidernes fritid helt gratis: de kan maksimalt pålegge arbeidstakerne ekstraturer i friperioder tilsvarende 150 timer – alt over dette skal betales fortløpende med overtidstillegg. De kan maksimalt la arbeidstakerne sitte hjemme uten arbeid og generere minustid i 75 timer før timene skal anses som arbeidet tid og inngå i årsverket. Det åpnes for flere yrkesgrupper til Industrioverenskomsten Nexans skal omfattes av VO-delen i Industrioverenskomsten.

Matpenger:

Matpengesatsen er hevet med kr 3,50. Ny sats utgjør da kr 90,00.

Forskuttering av sykepenger:

Norsk Industri og Parat vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriften har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Sykefravær skal anses som arbeidet tid og inngå i årsverket så fremt det ikke oppstår etter at årsverket allerede er fylt opp.

Etter- og videreutdanning for alle:

Ved innføring av etterutdanningsprogram som for eksempel Industrifagskolen, skal en plan for innhold, behov og gjennomføring drøftes med tillitsvalgte. Ved enighet inngås en avtale om felles ansvar for gjennomføring mellom bedriften og de tillitsvalgte. Eteblert partssarbeid om likestilling, 50 millioner fra Regjeringen til etterutdanning i Industrifagskolen.

Permittering-utvidelse:

Partene tok under meklingen kontakt med statsministeren om nødvendigheten av forlengelse av antall uker det kan permitteres med støtte fra NAV. Sammen med annet påvirkningsarbeid så ble dette avgjørende for at regjeringen har lagt fram forslag for Stortinget i tråd med våre krav.

Avtalens varighet:

Partene er enige om en 2-årig avtale med utløp 31. mars 2022.

For nærmere detaljer om modellen, se meklingsskissen/protokollen, den kommer på madag.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland la fram et forslag, som partene har godtatt. Det er enighet om en arbeidstidsmodell som bidrar til økt forutsigbarhet knyttet til når man skal jobbe og når man skal ha fri for ansatte som jobber i offshore-industrien.

Partene har vist ansvar i en spesiell situasjon

 

Partene har tatt ansvar for situasjonen som landet og tusenvis av arbeidstakere står i. Det er avslaget for prisvekten som har bidratt til å komplisere meklingen. Partene har i felleskap kommet frem til en samlet løsning som er tilfredsstillende under de omstendighetene.

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, mener at partene etter forholdene må si seg fornøyd selv om enkelte grupper i industrien burde fått et bedre oppgjør.

– Vi har unngått streik og fått innrømmelser fra arbeidsgiversiden. Koronasituasjonen tatt i betraktning er vi fornøyd med resultatet av oppgjøret, der vi bidrar til å sikre norske arbeidstakere en stabil kjøpekraft, sier Aune.

Kjell Morten Aune, Parats forhandlingsleder
Kjell Morten Aune, Parats forhandlingsleder

Han sier partene også er enige om sentrale tillegg og særskilte tillegg til lavtlønte. Videre er det enighet om en arbeidstidsmodell som bidrar til økt forutsigbarhet knyttet til når man skal jobbe og når man skal ha fri for ansatte som jobber i offshore-industrien.

– Et viktig krav vi har fått gjennomslag for, er at alle arbeidstakere skal behandles likt i samme virksomhet når det gjelder forskuttering av sykepenger til alle ansatte, sier Aune.

Uravstemning


Det skal gjennomføres uravstemning over resultatet. Fristen er satt til kl. 12.00, den
25. september 2020. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Skriv ut siden