Velkommen til SAFE Irene Bergljot Åstein Dahle

Velkommen til SAFE Irene Bergljot Åstein Dahle

Irene Bergliot Åstein Dahle Foto: Rebecca Bjerga

Irene Bergljot Åstein Dahle er nyansatt i SAFE på HMS-avdelingen. Hun har jobbet i Petroleumstilsynet de siste 19 årene. Nå vil hun være med på arbeidstakersiden, og jobbe for oljearbeidernes arbeidsmiljø og sikkerhet på en tydeligere måte enn myndighetsrollen har tillatt.

I Petroleumstilsynet jobbet Dahle med mange ulike tema, men organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, risikoutsatte grupper, og endrede rammebetingelser var hennes hovedområder. Hun har vært, og er spesielt opptatt av hvordan rammebetingelser som operatør legger i kontrakt påvirker sikkerhet og arbeidsmiljø for leverandørene.

Gjennom jobben i Ptil har hun sett en bekymringsfull utvikling, der betingelser som legges i kontrakt får konsekvenser i form av økt storulykke- og arbeidsmiljørisiko.

– Jeg er så utrolig glad for at jeg nå, på en mye tydeligere måte, kan kjempe for at sikkerheten og helsen til oljearbeiderne ikke ofres når kostnadene i olje- og gassproduksjonen går opp.

I Ptil tok Dahle initiativ til prosjektet «Endrede rammebetingelser og konsekvenser for arbeidsmiljø og sikkerhet i Petroleumsnæringen». I rapporten kommer det blant annet fram at Equinor har brukt sin markedsmakt på en måte som har ført til økt risiko for en storulykke og økt risiko for helseskade for oljearbeiderne.

– Equinor kontrollerer 80 prosent av markedet. Oljearbeidernes sikkerhet og helse ofres for at vi (staten) og andre aksjeeiere i Equinor skal få økt utbytte. Dette er jo helt uakseptabelt, sier hun.

Ifølge Dahle, bekrefter rapporten det risikobildet som har kommet fram gjennom Ptils oppfølging – et risikobilde Ptil har delt med fagforeningene og leverandørene. 

– Bemanningen offshore er mange steder for lav, og dette har ført til for høy arbeidsbelastning og press på arbeidstid. Det opereres med akkordaktige insentivordninger, der leverandørene får mer betalt dess raskere de jobber. For eksempel kan stillasleverandørene få betalt for kubikk stillas som skal bygges (enhetspris). Leverandørene har også fått økt økonomisk ansvar dersom det blir forsinkelser.

– Dette fører til stress og press på fremdrift med økt risiko for feilhandlinger og sykdom som resultat. Det sier seg selv at det å for eksempel bygge stillas så fort som mulig ikke er en god ide. Vi har nylig hatt en ulykke der bruk av enhetspris på stillasarbeid var en medvirkende årsak, sier hun.

Kompetansen blir en utfordring

Hun ser at operatører velger å organisere arbeidet på en måte som innebærer mindre forutsigbarhet for leverandører med henhold til bemanningsbehov. Vedlikeholdsarbeidet organiseres nå i større grad gjennom kampanjer.

– Leverandør har leveringsplikt, men operatør har ikke kjøpsplikt. Varierende bemanningsbehov fører til økt innleie. Det finnes eksempler på prosjekter der 80 prosent av de ansatte hos en vedlikeholdsleverandøren var innleide.

– Konsekvensene kommer i form av at kompetanse blir en utfordring. Arbeidspresset på de som skal lære opp stadig nytt og potensielt uerfarent personell blir jo selvfølgelig enda større, og den faste bemanningen er jo i utgangspunktet skvist.

Frykter storulykke, og er bekymret for utviklingen

– Vi jobber i en næring der feilhandlinger som følge av stress, trøtthet og manglende kompetanse kan få katastrofale følger, sier Dahle.