Virksomhetsoverdragelse i Stena Drilling i lagmannsretten

Stena Don. Foto: Stena Drilling
Stena Don. Foto: Stena Drilling

Ankesaken startet i Gulating lagmannsrett mandag 10. februar, og det er satt av fire dager til saken. Det er Bent Endresen og Bjørn Inge Waage fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS som fører saken for SAFE-medlemmene.

Saken ble behandlet i Bergen tingrett i siste uke av januar 2019. SAFE representerte 78 av 82 saksøkere, og det var advokatene Bjørn Inge Waage og Bent Endresen som førte saken for SAFE. Forbundssekretær Stig-Rune Refvik var partsrepresentant for de 78 saksøkerne som var SAFE-medlemmer. De øvrige fire ble representert av partshjelper advokat Eyvind Mossige for Industri Energi.

Forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvikanisa
Forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvik

SAFE og fagforeningene hadde relativt gode drøftelser og avklaringer med bedriften i Norge høsten 2017 med tanke på enten å fortsatt ha riggen i varmt opplag, eller gjøre den klar for nye oppdrag, fortalte forbundssekretær i SAFE, Stig-Rune Refvik, den gang.

– Da var det ikke et spørsmål om, men når, Stena Don skulle ut å bore igjen.

I løpet av et par dager snudde det hele. Stena Drilling Magement UK hadde bestemt seg for å taue Stena Don til den skotske byen Invergordon.

Fagforeningene og den norske ledelsen i Stena Drilling fikk nærmest sjokk da beskjeden kom. De ble fortalt at riggen skulle klargjøres for kaldt opplag i Skottland vinteren 2017.

Varsling i forkant

Det var viktig å unngå at det ble gjort feil om Stena Drilling skulle velge å ta riggen ut av Norge uten å tilby eller videreføre arbeidsforhold og vilkår for det eksisterende mannskapet. Derfor valgte fagforeningene med støtte av sine advokater, tidlig og i forkant, å varsle selskapet om prinsippet med virksomhetsoverdragelse.

Ansiennitet og kvalifikasjoner uten verdi

Hastebeslutningen som førte til at riggen ble tauet over til Skottland framsto som uforklarlig, ikke minst kostnadsmessig.

Det viste seg at riggen reelt sett ikke ble lagt i kaldt opplag. Den kom i aktivitet allerede i starten av februar, samtidig som den ble oppbemannet med nytt mannskap fra Stena ltd, fortalte Refvik.

– Det «gamle» mannskapet måtte gi arbeidshanskene videre til det «nye» mannskapet. Stena Drilling hevdet de måtte gi fortrinnsrett til ltd-ansatte etter britisk lovgivning, selv om Stena Drillings ansatte fortsatt jobbet i oppsigelsestiden sin. Den nye skotske rig-manageren ville velge mannskap selv. Verken ansiennitet, CV eller andre forhold hadde noen betydning

I tingretten sa både Stena Drillings plattformsjef og teknisk sjef at det var uforståelig at Stena ltd ikke ville beholde ansatte som hadde levert topp resultat for boreleverandørene. En veldig stor andel av de ansatte hadde jobbet for selskapet i over ti år, flere ansatte og ledere helt siden riggen var ny. Plutselig var de ikke verdt noe lenger.

Virksomhetsoverdragelse eller ei?

Hovedtemaet i retten ble likevel om en kunne hevde at de ansatte var virksomhetsoverdratt.

Grovt sett er det tre vilkår som må foreligge for at det skal være en virksomhetsoverdragelse, fortalte advokat Bjørn Inge Waage hos advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS.

Overføringen må gjelde en selvstendig økonomisk enhet (enhetskriteriet).

Virksomheten må være overført på grunnlag av kontrakt eller ved sammenslåing av virksomheter (overføringskriteriet).

Den videreførte virksomheten må i det vesentlige ha beholdt sin identitet etter overføringen (identitetskriteriet).

– Retten fant at to av tre vilkår var oppfylt. For det siste vilkårets del var det dissens i retten. En av to mente identitetskriteriet var på plass.

Er det ikke bare navnet som er endret?

– Jo, vi mener det. Den virksomheten som Stena PTE Ldt viderefører, skiller seg ikke fra den virksomheten som Stena Drilling AS drev.

Advokatene Bent Endresen og Bjørn Inge Waage hos advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall, som førte saken i tingretten og nå i lagmannsretten. Foto: Mette Møllerop
Advokatene Bent Endresen og Bjørn Inge Waage hos advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall, som førte saken i tingretten og nå i lagmannsretten. Foto: Mette Møllerop

Videre viser Waage til aktiviteten som ble drevet. Riggen var i opplag både før og etter overføringen, og dermed var riggens aktivitet lik. Den mistet altså ikke sin identitet på grunn av denne overføringen.

– I tillegg overtok Stena PTE Ldt et betydelig antall ansatte fra Stena Drilling. Dette styrker identitetsvilkåret. Det gjør også det faktum at virksomhetsoverdragelsen skjer innad i Stena-konsernet. Vi mener det foreligger et helt klart interessefellesskap mellom selskapene, sier Waage.

Retten skrev at man etter «en skjønnsmessig totalvurdering er kommet til at identitetsvilkåret ikke er oppfylt. Waage mener helhetsvurderingen er både kort og overflatisk. I anken skriver advokaten:

«Rettens flertall har i denne helhetsvurderingen ikke drøftet eller vurdert at aktiviteten til enheten er den samme, at aktiviteten er knyttet til samme rigg, at erverver overtar et betydelig antall ansatte eller at det foreligger et klart interessefellesskap mellom overdrager og erverver.  Det foreligger således åpenbare feil ved flertallets rettsanvendelse, da ikke alle relevante momenter er tatt i betraktning og vurdert.»

– Vi mener altså at det foreligger feil bevisførsel, og at oppsigelsene av de ansatte er i strid med oppsigelsesforbudet.

Bjørn Inge Waage. Foto: Mette Møllerop
Bjørn Inge Waage. Foto: Mette Møllerop

Dersom dommen blir stående, hva er konsekvensene?

– Det vil gjøre det legitimt å flytte en rigg ut av landet, i dette tilfellet til britisk sektor, si opp de ansatte og bemanne riggen med nytt mannskap.

I retten kom det også fram at selskapsstrukturen i Stena-konsernet var svært uoversiktlig, med mange underselskaper og en spesiell organisering. Hva betyr denne praksisen for framtidige oppsigelser på bakgrunn av påståtte virksomhetsoverdragelser?

– Det er viktig å sette foten ned for å hindre at selskap organiserer seg på en slik måte at de kan kvitte seg med norske arbeidere som har norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette kom også fram i retten. Her var selskapets representanter helt tydelige på at denne løsningen ville bli billigere for dem.

Slaget står i lagmannsretten

Vi har anket det ene kriteriet, og dette får nå en grundig behandling i lagmannsretten, sier Waage.

LO og Industri Energi har og sendt inn anke, og den er relativt lik anken fra SAFE.

Skriv ut siden