Enighet på Sokkelavtalen

SAFE og NOG (Norsk olje og gass) kom til enighet kl 05:30 natt til onsdag i årets lønnsforhandlinger på Sokkelavtalen. Resultatet er moderat og partene forutsetter at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i operatørselskapene.

 • Partene har kommet fram til et resultat som gir de offshoreansatte et samlet lønnstillegg på 4700 kroner.
 • Boring og forpleining får dessuten med et etterslepstillegg på 8946 kroner.
 • Skift- og nattillegg økes med kr 3,50 til kr 80,- per time
 • Tillegget ved behov for konferansetid økes også med kr 3,50 til kr 100,-
 • Helligdaggodtgjørelsen økes med kr 35,- til kr 2060 pr dag

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.06.20

Ulempe tillegg:

 • Bruk av maske
 • Godtgjørelse økes med kr 3,- til kr 25,-

Rengjøring av smittelugar:

 • Det gis en kompensasjon for vask av smittelugar på 500 kroner.

Kurs:

 • Kurs med krav om fysisk tilstedeværelse, i den ansattes friperiode, godtgjøres med samlet timelønn + 65% for medgått kurstid, dog minimum 8 timer pr dag.
 • Dersom kurs finner sted i den ansattes fritid på sokkelen, godtgjøres med medgått tid med samlet timelønn + 65% (jf. 6.2)
 • Pålagte kurs som gjennomføres digitalt (e-læring eller webinar) i den ansattes friperiode, godtgjøres ihht. normert tid fra kursleverandør. Godtgjørelsen skal være minimum 4 timer samlet timelønn + 65% (jf. 6.2)
 • På forespørsel fra lokale tillitsvalgte skal det årlig avklares hvorledes digitale kurs/webinar gjennomføres.

Vikarpool i oljeborings- og forpleiningsbedrifter:

 • Partene lokalt kan imidlertid bli enig om å fravike utgangspunktet om 1,5 fridag for hver dag av siste oppholdsperiode.
 • Nye tekniske tillegg etterbetales fra vedtagelsesdato.
 • Protokolltilførsler

Forskuttering av sykepenger:

 • Partene vil oppfordre til å forskuttere sykepenger i de medlemsbedriftene der dette ikke gjøres.
 • Norsk olje og gass sine medlemmer skal ikke forskjellsbehandle arbeidstakere på avtaleområdet (med unntak av utenlandske statsborgere som ikke er omfattet av norsk folketrygd).

Bruk av vikarer og innleie:

 • Norsk olje og gass forplikter seg til å gjøre medlemmene oppmerksomme på begrensningene som gjelder for bruk av midlertidige ansatte og innleide gjennom et eget skriv til bedriftene.

Utvalgsarbeid:

 • Sokkelavtalens bestemmelse 4A – partene er enige om å nedsette et utvalg for å vurdere erfaringer med dagens ordning, samt vurdere fremtidige endringer til dagens 4A bestemmelse.
 • Nye driftsformer, inkludert transport og utilsiktet overnatting på normalt ubemannede installasjoner.
 • Gjennomgang av de lokale vikarpoolavtalene for å sikre en avtaleutvikling i tråd med lovgivernes pålegg om forutsigbarhet, jf aml § 14-6 j (boring og forpleining.
 • Partene er enige om å følge opp konferansen som ble gjennomført våren 2019, hvor spørsmålet knyttet til tillitsvalgtes rettigheter var satt på dagsorden. Planen videre skal avtales innen utløpet av 1. kvartal 2021.

Protokoll sokkelforhandlinger SAFE – Norsk olje og gass 2020

Skriv ut siden