Et skritt i riktig retning!

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein

SAFE ved Halvor Erikstein har ført en lang kamp for å synliggjøre de helseskadelige konsekvensene den massive kjemiske eksponeringen har påført oljearbeidere. Nå vil Stortinget nedsette en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for pionerarbeiderne eller «oljepionerene» i Nordsjøen med senskader. 

Det er mange oljearbeidere som har fått varige skader og blitt arbeidsuføre i tidlig alder. Uten tvil er det mange som har fått en tidlig død på grunn av helsefarlig arbeidsmiljø. Siden «Lov om yrkesskadeforsikring» gir den skadde bevisbyrden, har det vært nærmest håpløst å nå fram i rettssystemet, de skadde er blitt overlatt til seg selv uten yrkesskadeerstatning og yrkesskadetrygd.

Stortinget vil nå nedsette en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for pionerarbeiderne eller «oljepionerene» i Nordsjøen med senskader. Det ble klart etter et møte i Arbeids- og sosialkomiteen 4. mai 2021. Arbeidet med en slik ordning skal være ferdig innen utgangen av 2022. Her er innstillingen fra SAFE til arbeids- og sosialkomiteen.

Halvor Erikstein, SAFE sin organisasjonssekretær og yrkeshygieniker SYH, har vært en av drivkreftene i denne kampen. Over år har han slått alarm om den «den hvite dampen og den rare lukten» som oljearbeidere puster inn på jobb. Denne dampen kan inneholde kreftfremkallende benzen, nevrotoksiske organofosfater fra turbinoljer eller løsemidler som skader hjernen.

– Jeg er stolt og glad for at vi har partier på Stortinget som har tatt tak i «Lov om yrkesskadeforsikring» og i tillegg vil hjelpe de mange som har fått helsa ødelagt og levd i fattigdom, sier Erikstein. Jeg håper og tror at nå vil loven om yrkesskadeforsikring endres slik at det blir omvendt bevisbyrde og ikke slik som det praktiseres i dag, at det er den syke eller skadde som har bevisbyrden.

Halvor Erikstein, yrkeshygiener og organisasjonssekretær HMS i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Halvor Erikstein, yrkeshygiener og organisasjonssekretær HMS i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

En sak som har vært både lang og krevende er «MS-saken på Statfjord».

– Det er bare å se på «MS-saken på Statfjord». Den har gått som en fortsettelseshistorie i SAFE siden 2002, sier Erikstein. Fremtiden blir lysere når en kommisjon skal granske oljeindustriens behandling av yrkessykdom. Endelig kan de skadde få hjelp.

I nærmest 20 år har Erikstein dokumentert de lange sakene om helsefare fra turbin- og hydraulikkoljer. Les hele kronikken av Halvor Erikstein her.

– Jeg mener at Equinor ikke skal vente på en kommisjon, men øyeblikkelig forsøke å gjøre noe for de som lider på grunn av at selskapet bare lukket øynene for ny kunnskap og overlot de skadde til seg selv og økonomisk uføre med alvorlige helseplager.

Arbeids- og sosialkomiteen om kommisjonens arbeid

Kommisjonen må sikre verifisering av omfang og skader, samt avgrensing av hva som skal omfattes av en kompensasjonsordning. Kommisjonen sammensettes av uavhengige fageksperter, samt representanter for berørte parter, herunder representanter for relevante arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og organisasjoner som representerer de arbeidsmiljøskadde «oljepionerene», blant annet Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.). Som følge av at «oljepionerene» er rammet av en urett langt tilbake i tid, haster det med å få avklart kompensasjonsordningen.

Skriv ut siden