– Ikke alltid samsvar mellom juss og moral

– Ikke alltid samsvar mellom juss og moral

Maren Skåden Foto: Rebecca Bjerga

SAFE tok opp kampen for eldre arbeidstakere i forbindelse med en masseoppsigelsesprosess i Dolphin Drilling Operations AS.

Saken gjelder beregningen av oppsigelsestid og krav om erstatning for de åtte ansatte da de ble oppsagt.

Dessverre var ikke tingrettens medlemmer enige med SAFE i at Flyteriggavtalens bestemmelser om bibehold av ansiennitet ved gjeninntreden også må få betydning for beregningen av oppsigelsesfristene i  arbeidsmiljølovens § 15-3.

En prinsipiell sak

– For SAFE var dette en prinsipiell sak. Vi vet at jo eldre man er, jo vanskeligere er det å få ny jobb dersom man skulle være så uheldig å miste jobben. Nettopp derfor nyter eldre arbeidstakere et særlig vern i form av lengre oppsigelsesfrister i loven, forutsatt at de også har vært ansatt i selskapet over tid, sier Maren Skåden, advokat i SAFE. 

De åtte SAFE-medlemmene i saken mot Dolphin Drilling Operations AS hadde arbeidet i selskapet fra 17 til 27 år, med unntak av en periode der de var ute som følge av en nedbemanningsprosess. 

– SAFEs helt klare utgangspunkt var at det bare er rett og rimelig at disse svært lojale arbeidstakere får den lengre oppsigelsestiden arbeidsmiljøloven legger opp til, når de for andre gang mistet sine stillinger i en nedbemanningsprosess, sier Skåden. 

Hadde en håp om en avtale med bedriften før det ble sendt inn stevning til tingretten

– Vi hadde i det lengste håpet at Dolphin ville komme arbeidstakerne i møte både før det ble sendt inn stevning til tingretten, og også etter i form av rettsmekling. Dessverre var arbeidsgiver overhodet ikke interessert i å møte de ansatte for å se på mulighetene til å få til en avtale. Dermed måtte saken avgjøres av retten.

– Som tingretten fremhevet, konsekvensene for arbeidsgiver ville være små ved å gi dem lengre oppsigelsestid, samtidig som det kan bety mye for den enkelte: 

«I motsatt retning trekker et stykke på vei reelle hensyn i form av rimelighet og konsekvens for arbeidstakerne dette gjelder. Økt lengde på oppsigelsestiden er viktig fordi den gir en sårbar gruppe arbeidstakere lenger betalt tid for å se seg om etter nytt arbeid ved en oppsigelse. Det er ikke grunn til å tro at denne gruppen med arbeidstakere som har lang samlet ansettelsestid og relativt høy alder, er stor. Dersom de ansatte skulle ha fått medhold i sitt syn på forståelsen av pkt. 8.6 i Hovedavtalen, ville konsekvensene for arbeidsgiversiden trolig ikke vært store. Det vises i den sammenhengen til forskjellen mellom krevd oppsigelsestid og oppsigelsestiden slik den er beregnet av Dolphin Drilling Operations AS.»

Tingretten fant likevel at reelle hensyn ikke kunne tillegges særlig vekt i en sak som gjelder tolkning av tariffavtale, og SAFE var klar over at det ville være vanskelig å vinne frem i retten med kravet om lengre oppsigelsesfrister. 


– Vi tok den likevel hele veien til tingretten fordi det var en viktig sak for medlemmene. Vi mener fortsatt at det er urimelig at lojale arbeidstakere som kommer tilbake til arbeidsgiver etter en nedbemanningsprosess skal være dårligere stilt enn de som har sluppet den påkjenningen det er å ufrivillig miste jobben, sier Skåden.


– Vi mener det også vil være en ulempe for arbeidsgiver som med en slik forståelse av regelverket risikerer at de mest erfarne arbeidstakerne velger å takke nei til å komme tilbake når arbeidsgiver i etterkant av en nedbemanningsprosess får behov for rask oppbemanning, sier hun. 

SAFE vil jobbe videre for å bedre rettighetene til medlemmene

Kai Morten Anda, SAFEs nestleder, sier SAFE vil fortsette å jobbe for å bedre medlemmenes rettigheter, spesielt når det gjelder eldre arbeidstakere.

Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

– SAFE vil jobbe videre for å bedre rettighetene til våre medlemmer. En skal ikke bli overasket om det kommer krav rundt dette i kommende tariffoppgjør, sier Anda.