Koronaviruset: her oppdaterer SAFE nødvendig koronainformasjon

Koronaviruset: her oppdaterer SAFE nødvendig koronainformasjon

Illustrasjon: Envato||||||Råd for befolkning om karantene

SAFE har laget en samleside for nødvendig informasjon om koronasviruset. Her finner du både nyheter og lenker til nyttige informasjonssider.

Forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs opphører 1. november

På grunn av den pågående situasjonen rundt koronavirussmitte (Covid 19), ble gyldigheten for sikkerhets- og beredskapskurs prolongert. Denne prolongeringen opphører fra og med 1. november 2020, skriver Norsk olje og gass, Nog, på sin nettside.

Det betyr at personell i offshorerotasjon som har fått forlenget gyldighet må ha gyldig kurs innen 1. november.

Personell som faller inn under «8-årsregelen» (ref. kap. 3.3 retningslinje 002) kan i perioden fram til 1. november gjennomføre «Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjonskurs».

Det oppfordres til å melde personell på kurs nå for å unngå opphoping av personell som skal gjennomføre kurs. Kursleverandører som leverer Norsk olje og gass sine sikkerhets- og beredskapskurs har god kapasitet og har iverksatt smitteverntiltak.

Sikkerhet- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass retningslinje 002 inneholder krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring som gjelder for arbeid på norsk kontinentalsokkel. Plan for opplæring som beskriver sikkerhets- og beredskapskurs finner du her.

Endringer i passasjerantall på helikopterflyvninger

Norsk olje og gass anbefaler nå 19 passasjer på helikopterflyvninger på norsk kontinentalsokkel.
SAFE er enig i at man kan øke til dette passasjerantallet ved helikopterflyging.
Bakgrunnen er lav smitterisiko i landet, og allerede innarbeidede rutiner ved utreise, renhold og annen tilrettelegging. En forutsetning er at disse opprettholdes, og at man gjør endringer hvis smitterisikobildet endrer seg. Det har ikke vært forhandlinger med Norsk olje og gass,  Norges Rederiforbund og SAFE sentralt, om lønn og kompensasjon i forhold til tiltak som eventuelt er pålagt av den enkelte bedrift.

Like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni.

Endelig blir våre danske kollegaer og medlemmer behandlet likt med arbeidstakere fra Sverige og Finland. At det ikke har vært like regler for oljearbeidere fra de nordiske landene, har blitt oppfattet som merkelig og urimelig. SAFE har tatt dette opp med myndighetene og YS en rekke ganger, og det er gledelig at en nå har fått til en lik behandling, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Hverdagen tas tilbake sakte, men kontrollert. Det er ofte slik at ikke alle møter, forhandlinger og avtaler kan gjøres digitalt. Gjenåpningen av Norge gjør det lettere for arbeidskraften å flytte normalt over grensene. Dette er et steg i retning av en mer normal hverdag og er bra for norsk verdiskaping.

Men det er fortsatt utfordringer for ansatte som bor utenfor Norden, hvor en må være i karantene både i Norge og i hjemlandet, sammenhengende. Dette er en stor påkjenning for de det gjelder.

Norsk olje og gass (NOG) skal gjennomgå veiledning ovenfor bedriftene

NOG skal gjennomgå sin veiledning ovenfor bedriftene rett etter pinse. SAFE vil evt. komme med ny info om det senere. Viktig nå er hvorvidt bedriftene vil pålegge bedriftskarantene, det vil i så tilfelle utløse lønn og kompensasjon, mener SAFE.

SAFE forventer at på arbeidsplassene og installasjoner åpnes det opp på felles arealer, treningsrom og normaliserer rutiner med bespisning.

Gjenåpningen av Norge 1. juni:

  • Fornøyelsesparker og utesteder åpner dørene
  • Karantenereglene lettes for personer som har vært i nærkontakt med smittede
  • Color Line kan begynne å gå mellom Oslo og Kiel
  • All barne- og ungdomsidrett opp til 19 år er lov, både innendørs og utendørs
  • Svømmeundervisning og svømmehaller åpner også fra 1. juni, og idretter med en til en kontakt, som for eksempel kampsport, blir også lov fra denne datoen.
  • Regelen om et maksimalt antall på 20 personer i en gruppe gjelder fortsatt, og det åpnes foreløpig kun for treninger, ikke kamper

Regelen om et maksimalt antall på 20 personer i en gruppe gjelder fortsatt.

SAFE har sendt flere spørsmål til Nav via YS vedørende rettigheter både for utenlandske arbeidstakere og kollegaer bosatt i Norge angående myndighetspålagte og bedriftspålagte karantener. SAFE har mottatt skriftlig tilbakemelding på noen av spørsmålene som er sendt inn, men svarene tilsier at Nav ikke kjenner godt nok til offshorebransjen hva rotasjonsordninger og avspasering angår. SAFE er ikke fornøyd med svar som “vil da kunne søke”, eller «kan ha rett på»……
Så SAFE jobber videre med å få konkrete avklaringer.
Ptil er imidlertid klar på at dersom det er arbeidsgiver som pålegger karantenen, så har arbeidstager krav på lønn i karanteneperioden.

Kompensasjon ved bruk av sykemelding, egenmelding og ved omsorgspermisjon:

SAFE har mottatt arbeidsgivers forståelse av regelverk knyttet til Covid-19. En oversikt og forståelse som SAFE på flere punkter ikke er enig. Dette i tillegg til de uenigheter som allerede er vedr. lønn under permittering.
SAFE kommer med mer info.

Rotasjonsordninger:

Status på spørsmål vedr. 3-6 rotasjon har ikke vært tema blant de sentrale parter siden før påske. Bruken av forlengelse av oppholdsperioder går ned, så mye tyder på at det pt. er nok koronafriskt personell tilgjengelig.

Permitteringer og nedbemanninger:

Flere bedrifter varsler nå ytterligere permitteringer og noen bedrifter varsler også nedbemanninger. Koronaviruset og lav oljepris tilsier at bedriftene går over på «sparebluss» i lang tid fremover. Prosjekter utsettes, offshorebemanning settes til et minimum og kun samfunnsviktige/kritiske oppgaver utøves.

Husk!

Alle SAFE medlemmer som blir permittert innvilges kontingentfritak.
Dersom du som medlem blir, eller er blitt permittert, kan du via «Min side» på www.safe.no søke om passivt medlemskap som følge av permittering.

Passivt medlemskap som permittert er gratis. Du betaler da bare 50 kr pr. måned for advokatforsikringen. Advokatforsikringen gjelder medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige.
Klubbene må fortløpende sende lister til SAFE på hvem som er permittert, slik at vi kan følge disse opp på en god måte.

Spre glede på arbeidsplassen:

Vi vil fortsatt oppfordre dere til å ta bilder eller sende oss en liten videosnutt fra arbeidsplassen og gjengen, som vi kan dele med resten av SAFE.
Det er mange hverdagshelter i vår bransje, vi står på med vårt bidrag til statskassa som igjen gjør at regjeringen kan bidra med krisepakker til landet vårt! Gi en kollega en positiv tilbakemelding, og send gjerne et bilde til oss.

Ta kontakt på messenger (Hilde-Marit Rysst) el mail så legger vi ut hilsenen på våre sider.

Her er info å ta med inn i påskedagene.

Karantene regler:
SAFE har vært i direkte kontakt med og tilskrevet en rekke aktører rundt håndteringen av karantenebestemmelsene. Det er vanskelig å få entydige svar og noen har ikke svart direkte på spørsmålene. SAFE forholder seg overordnet til FHI sine retningslinjer og gjeldene bestemmelser. FHI er altså de som gir anbefalinger til myndighetene og det som omtales som myndighetspålagt karantene fra Storting og regjering. I tillegg har vi noen virksomheter som pålegger eller tilbyr sine ansatte karantene med eller uten kost og losji.

SAFE stiller seg spørsmålet hvor hjemmelsgrunnlaget for virksomhetspålagt karantene er? Videre er det en stor utfordring at en hverken ved myndighetspålagt eller virksomhetspålagt karantene har sagt noe om, eller i hvilken grad dette skal kompenseres, ei heller hvem som vil være ansvarlig for omkostninger, lønn eller kompensasjon. Dette er drøftet i beredskapsgruppa og vurdert med juridisk bistand. Om en ikke finner rimelige løsninger med lokale eller sentrale parter vil SAFE vurdere å opprette søksmål for de som ikke blir kompensert slik vi mener er riktig eller for øvrig ikke blir håndtert riktig iht avtaleverket.

Se juridisk vurdering under:
Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge trådte i kraft 13.03. Det hjemler nå at alle personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Unntakene fra karanteneplikten følger blant annet i forskriftens § 2 hvor det heter i første ledd at  «Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted, og når de er i arbeid, er unntatt fra § 1»

Vurdering fra juridisk er at unntaket fra karanteneplikt vil gjelde for arbeidstakere som krysser grensen mellom Norge og Sverige (eller Finland og Norge) under reise mellom bolig og arbeidssted. Det vil si at dersom man har arbeidstakere som ankommer fra Sverige til Norge for å reise ut offshore fra Norge, så er disse arbeidstakerne unntatt fra karanteneplikten. Dette med hjemmel i forskriftens § 2.

En annen problemstilling er om forskriften får anvendelse på arbeid som skjer på kontinentalsokkelen. Forskriften er nemlig gitt med hjemmel i smittevernloven, og smittevernloven har i utgangspunktet ikke virkeområde på sokkelen.

Kan bedriften da ha strengere karantene regler for svensker/finner selv om loven ev åpner for noe annet?
Tariffmessig vurdering og juridisk tilbakemelding tilsier at en selvfølgelig ikke kan ha strengere regler for kun svensker/finner (og ikke personer med andre nasjonaliteter). Slike regler vil være diskriminerende, og så vidt en kan se ikke ha et saklig formål.

Problemstillingen som kan oppstå er om en som arbeidsgiver ensidig ønsker å innføre karanteneplikt for alle arbeidstakere som ankommer Norge, på tross av om disse er unntatt fra karantene etter forskriftens § 2. Vår vurdering både juridisk og tariffmessig er at en ikke i kraft av styringsretten kan innføre en slik ensidig karanteneplikt. Så fremt at arbeidstakerne ikke blir omfattet av de nasjonale reglene om karantene som er fastsatt i lov og forskrift, er vår vurdering at arbeidsgiver heller ikke ensidig kan pålegge disse arbeidstakerne karantene med hjemmel i styringsretten.
Prinsipielt mener vi at dette være et brudd på arbeidsavtalen – som gir arbeidstakeren en plikt – men også en rett – til å utføre arbeid i tråd med arbeidsavtalen og de vilkår som følger av arbeidsforholdet for øvrig.
Her ønsker vi at arbeidsgiver og foreningene klare å komme frem til en felles løsning. Dersom man likevel kommer til en løsning med utvidet karanteplikt, eks om det vil være hensiktsmessig for enkelt personer, er det åpenbart at disse uansett skal ha lønn som om de er i arbeid, i den pålagte karantenen.

Norsk olje og gass (NOG):
Det er ikke inngått noen avtaler om endrede rotasjoner for NOG bedriftene på sokkeloverenskomsten. Operatørene bruker normal rotasjon, og utvider i enkelt tilfeller til 3 uker på samme måte som en alltid har gjort. Tariffavtalen etterfølges.

Norges Rederiforbund (NR)
Mange av våre klubber er i daglig kontakt med bedriften og diskuterer utfordringer vedr. mannskaps situasjonen, bedriftsinterne karantene bestemmelser, kompensasjon i frb med omsorgspermisjon.

Partene innen NR området holder fast ved 2-4 rotasjon. SAFE har ikke mottatt henvendelser eller dokumentasjon fra NR om at situasjonen rundt i bedriftene er kritisk med tanke på at det ikke er nok tilgjengelig mannskaper til mannskapsskifte.

Videre så mottar SAFE henvendelser fra noen klubber at bedriftene ikke betaler ut riktig lønn i frb. med omsorgspermisjon. Tariffavtalene står ved lag og bedriftene kan ikke ensidig endre avtalt og innarbeidet praksis.

Når det gjelder bedriftsinterne pålegg om karantene av personell før utreise, så finner ikke SAFE noen hjemmel for at bedriftene ensidig kan innføre slike pålegg ovenfor sine ansatte. Bedrifter går i direkte inngripen på den ansattes opparbeidede fritid, krever at den ansatte stiller på karantene hotell inntil 14 dager før sin ordinære oppholdsperiode. Bedrifter krever altså at ansatte skal disponibel 4 uker, av en 6 ukers rotasjonssyklus, for bedriften. Hva med alle de som har familier å ivareta, det er ingen i disse yrkesgruppene som kan ha hjemmekontor og derav ivareta sine familier når barnehager og skoler er stengt. Bedrifter vil ikke engang kompensere selv om bedrifter krever at den ansatte starter sin ordinære oppholdsperiode inntil 14 dager tidligere enn normalt. Når en så i tillegg gjerne må jobbe 3 uker offshore, ja da blir det ikke mye fritid igjen til familien. Vi er alle med og bidrar i en vanskelig tid, men det for være måte på. SAFE jobber videre opp mot myndighetene også med disse utfordringene som bedrifter pålegger sine ansatte.

Flerbruksfartøy:

Det er svært positivt at det fortsatt er høy aktivitet på dette området. Problemet er å skaffe nok personell. Det er mange utenlandske arbeidstakere i området. Våre tillitsvalgte sammen med SAFE har inngått lokale avtaler om lengre oppholdsperioder.

Men vi ser nå at enkelte selskap bruker unntaksreglene for samfunnsviktig personell. Det kommer nå masse UK personell rett ombord uten karantene. Vi frykter her et misbruk av disse unntaksreglene begrunnet i økonomi. Dvs det er billigere med UK personell kontra norske. De ansatte ombord frykter ikke bare om det blir smitte, men når. Det bli nå sendt bekymringsmelding til myndighetene om dette.
Her ligger sjøfartsdirektoratet sine retningslinjer:
https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/retningslinjer-i-forbindelse-med-av–og-pamonstring-av-mannskap-i-norske-havner/

Landanlegg:
På de fleste landanleggene har en lokalt blitt enige om skift planer og driften går som tilnærmet normalt. På noen anlegg er det fortsatt uenighet om skiftplaner og kompensasjoner. Korona krisen, fulle lager og mindre bruk av petroleumsprodukter kan få alvorlige konsekvenser for driften på en del anlegg.

ISO fagene:
Leverandørene av ISO tjenester offshore er de bedriftene som har vært hardest rammet av permitteringer. Operatørene har valgt å stoppe mange prosjekter grunnet smittefare av korona viruset. Noen av personellet som normalt jobber offshore er imidlertid overført til prosjekter på lang og kommet i drift igjen. Noen permitteringsvarsler trekkes tilbake, men fremdeles er det mange som fortsatt er permittert.

Status fra Ptil:
Viktige oppdateringer fra Ptil finner dere her:
https://www.ptil.no/tilsyn/viktige-meldinger/

YS:
SAFE har fortsatt jevnlige møter med YS og alle forbundene hver andre dag. Dette fortsetter også inn i påske helgen. Alle forbund gir innspill på sine utfordringer og YS er svært aktiv ovenfor Regjering og departementer i forhold til de pakkene og beslutningene som stortinget fatter. SAFE har også sendt inn flere spørsmål som nå blir tatt videre til departementer og NAV. I forbindelse med karantene er det fortsatt en rekke spørsmål som ingen har svar på.
AFI har også på vegne av YS hatt en spørreundersøkelse om hvordan korona tiden påvirker YS sine medlemmer. Mer om dette kan du lese her:
https://ys.no/nyheter/samfunnsansvar/koronakrisen/ys-arbeidslivsbarometer-hvordan-pavirker-koronakrisen-folks-arbeidsliv-og-helse/

Forbundsstyremøte 14 april:
SAFE vil avholde et “ordinært” FS møte rett over påske. I denne situasjonen landet og alle står i, har det meste av ressursene våre gått til korona situasjonen, men innimellom slagene følger vi opp de ordinære sakene forbundet jobber med. I den sammenheng må det og nevnes at de fleste rettsaker er forskjøvet, og færre blir tidsmessig planlagt.

Husk!
Alle SAFE medlemmer som blir permittert innvilges kontingentfritak.
Dersom du som medlem blir, eller er blitt permittert, kan du via «Min side» på www.safe.no søke om passivt medlemskap som følge av permittering.
Passivt medlemskapet som permittert er gratis. Du betaler da bare 50 kr pr. måned for advokatforsikringen. Advokatforsikringen gjelder medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige. Klubbene må fortløpende sende lister til SAFE på hvem som er permittert, slik at vi kan følge disse opp på en god måte.

Påske:
SAFE vil holde beredskapen oppe gjennom hele påsken. I den grad vi ser behov vil vi komme med informasjon.

Norsk olje og gass (NOG):
SAFE har fortsatt god dialog med NOG, men det er ingen planlagte møter mellom partene pr. nå. Siste dialog med forhandlingsleder i NOG tilsier at det ikke planlegges noe nytt møte, før arbeidsgiver har noe nytt “på bordet”. De jobber fortsatt med fakta rundt behov og forventet effekt av endret arbeidsrotasjon (f. eks 3-6 rotasjon), men de ser og at bedriftene rapporter at det pr. nå ikke er utfordringer med mannskap, så 2-4 rotasjon fungerer greit. Blir det behov for endringer, eller ny fakta, blir SAFE og de øvrige invitert til nye møter.
Det er jo også forventninger om noen endringer fra myndighetene i forhold til igangsatte virkemidler etter påske. Men om det vil få betydning for vår bransje gjenstår å se.

NOG Hjemmeside:
På NOG sin hjemmeside legger de ut nyhetsbrev, og det er ofte god informasjon om flere av spørsmålene vi daglig står oppe i. Kan være greit å lese disse også, i tillegg til infoene dere får fra SAFE. https://norskoljeoggass.no/

Praktisering av myndighetenes pålegg:
SAFE er oppmerksom på at kollektiv- og offentlig transport ikke alltid overholder kravene til avstand mellom og antall personer, regjeringen og FHI beskriver vi skal forholde oss til i disse korona tider. For eks. er det om bord i enkelte fly, så å si fulltallig, og det er en sammenblanding av mennesker fra hele landet og fra utlandet, på vei til og på vei fra karantene, uten noen form for oversikt på sannsynligheten for å ha “smittebærere” ombord. En annen utfordring er også at det ikke er like krav for utlendinger. Det er like usikkert om den enkelte bærer med seg smitte, uavhengig hvilket land man kommer fra. Det bør være like regler, enten er vi engstelig for å få smitte inn i landet, og ut på arbeidsplassen, eller ikke.
SAFE mener det bør opprettes rutiner som i størst mulig grad ikke utsetter arbeidsplassen for mulig smitte. Dette er innspill som SAFE vil ta med YS, som direkte spørsmål for avklaring i deres møter med myndighetene.

Påske:
SAFE vil holde beredskapen oppe gjennom hele påsken, og de ordinære arbeidsdagene neste uke. Men i den grad det ikke skjer særlig endringer i forhold til korona utfordringer, vil det ikke komme daglige infoer i fra SAFE sentralt.

Husk!
Alle SAFE medlemmer som blir permittert innvilges kontingentfritak.
Dersom du som medlem blir, eller er blitt permittert, kan du via «Min side» på www.safe.no søke om passivt medlemskap som følge av permittering.

Passivt medlemskapet som permittert er gratis. Du betaler da bare 50 kr pr. måned for advokatforsikringen. Advokatforsikringen gjelder medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige.
Klubbene må fortløpende sende lister til SAFE på hvem som er permittert, slik at vi kan følge disse opp på en god måte.

 Spre glede på arbeidsplassen:
Påskehilsener mottas og deles med glede. Ta noen bilder, send oss en liten videosnutt fra arbeidsplassen og gjengen, så deler vi det med resten av SAFE! Det er mange hverdagshelter i vår bransje nå, vi står på med vårt bidrag til statskassen, som igjen gjør at regjeringen kan bidra med krisepakker til landet vårt! Gi en kollega en positiv tilbakemelding, og send bildet til oss!

Ta kontakt på messenger (Hilde-Marit Rysst) eller på mail, så legger vi ut hilsen på våre sider.

Karantene opphold før utreise offshore:
SAFE opplever stadig at det er utfordringer med tanke på karantene. Spesielt på Norges Rederiforbund sitt område. Både hvem, hvor lenge, bedriftspålagte, kompensasjon eller ikke, og så videre. For å prøve og få en bedre avklaring har vi sendt brev til NR og Sjøfartsdirektoratet. SAFE har opprettet direkte dialog, men vi ber om skriftlig avklaring også. Vi vil informere dere så fort vi har fått svar.

YS krever mer til permitterte:
YS krever 100% lønn for permitterte frem til sommeren eller så lenge korona situasjonen pågår. Det er vesentlig å huske at full lønn, i statlig sammenheng, er oppad til 6G. Så, for mange ansatte er det en betydelig reduksjon i inntekt, i forhold til hva en har lagt opp livet sitt etter.
Poenget for YS er at det nå er mange som går ut maksperioden på dagpenger og fortsatt vil gå permittert lenge. At Regjeringen etterfulgte YS sitt krav om å utvide dagpengeperioden ut juni måned er vi veldig fornøyd med, men nå trenger vi et vedtak om at full lønn for permitterte forlenges på samme måte.

Permitterte:
Viktig! Alle SAFE medlemmer som blir permittert innvilges kontingentfritak. Dersom du som medlem blir, eller er blitt permittert, kan du via «Min side» på www.safe.no søke om passivt medlemskap som følge av permittering.

Passivt medlemskapet som permittert er gratis. Du betaler da bare 50 kr pr. måned for advokatforsikringen. Advokatforsikringen gjelder medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige. Klubbene må fortløpende sende lister til SAFE på hvem som er permittert, slik at vi kan følge disse opp på en god måte.

Hilsener fra arbeidsplassene:
Minner at vi ønsker å høre fra dere! Send oss en liten videosnutt fra arbeidsplassen. Ta en video og send oss en hilsen. Ta kontakt på messenger (Hilde-Marit Rysst), el mail så legger vi ut hilsenen på våre sider. Viktig med noen positive glimt i hverdagene nå

Karantene opphold før utreise offshore:
SAFE er informert om at det i noen bedrifter er igangsatt rutiner, i forbindelse med myndighetspålagte karantener.

For ansatte som bor i andre land (ikke Sverige og Finland pt.), er det pålagt en 14 dagers karantene før en kan oppholde seg og arbeide i Norge.

For arbeidsgiver er poenget at den ansatte stiller på jobb, og for å få til det, så stiller arbeidsgiver opp med tilbud om kost og losji. Det er en frivillig ordning, innført av bedriften. Det er ingen sentral avtale.
Utfordringen er jo at den ansatte er avhengig av sin lønn, og når alternativet er “permisjon uten lønn”, så er det ikke et reelt alternativ for de fleste. 14 dager karantene på ett hotell, før arbeidsoppdraget, 14-21 dager offshore, og så for de fleste, 14 dager karantene ved innreise til eget hjemland etterpå. Det blir helt håpløst! Den ansatte er ikke ute av karantene for innreise i eget land, før en må reise til Norge for å begynne ny karantene periode før neste arbeidsperiode. Den ansatte får heller ikke mulighet til å følge opp sin familie, når en knapt kommer hjem i avspaseringsperioden?

Men, pr nå er det altså et «tilbud» fra arbeidsgiver, sånn at den enkelte kan reise ut å tjene sin lønn. Det er forskjellige lokale varianter i forhold til om en får kompensert i karantene perioden.
Det har vært skissert muligheter for å få til ett slags «reisepass» som kan gi forenklede karantene bestemmelser, men SAFE har ingen klare svar på hvor langt den diskusjonen er kommet.

SAFE har tatt opp denne problemstillingen med Regjeringen, via YS. Det er helt klart utfordrende for den enkelte, og velferds systemet vårt er ikke rett frem med tanke på sykepenger, dagpenger etc. for utenlandske ansatte. SAFE er på ballen, i hvert fall.

SAFE er informert om at noen bedrifter tolker “kritiske stillinger” veldig vidt. Her oppfatter vi at poenget er å unngå karantene. Man henter inn personell fra utlandet, og direkte ut på arbeidsplassen, selv om det ikke vil være personell som naturlig går inn under særlig kritiske stillinger. SAFE jobber nå med å få kartlagt dette og har fått dialog med sjøfartsdirektoratet for deres vurderinger i forhold til det unntaket de har laget for “nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personellgrupper/stillinger”. Andre bedrifter velger å pålegge bedrifts karantene, uavhengig av myndighetenes. SAFE mener at når bedriftene velger utvidete karantener, må det kompenseres i henhold til tariffen.

YS og partsarbeidet med Regjeringen:
YS deltar i arbeidet med de forskjellige “krisepakkene” som Regjeringen kommer med, og SAFE sine innspill blir overbragt. Det er flere medlemmer som legger merke til at media henviser til NHO – LO, og ikke der nevner andre parter, som for eksempel YS. Dette er sterkt beklagelig, for YS er godt involvert i alt arbeidet som foregår på Regjerings nivå. Det skal i dag være møter med arbeids -og sosialdepartementet om ekstraordinær forskrift om bla arbeidstid. Her spilte SAFE inn et vesentlig dokument før helgen og YS er helt klar på at det i den organiserte delen av arbeidslivet ikke nødvendig å forskriftsfeste noen unntak. Partene i arbeidslivet løser dette selv.

Oljeprisen:
I dag våknet Norge opp med de laveste oljeprisene på 17 år. Dette er foruroligende. Det er en kombinasjon av mindre forbruk av energi, på grunn av