Koronaviruset: her oppdaterer SAFE nødvendig koronainformasjon

Illustrasjon: Envato
Illustrasjon: Envato

Forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs opphører 1. november

På grunn av den pågående situasjonen rundt koronavirussmitte (Covid 19), ble gyldigheten for sikkerhets- og beredskapskurs prolongert. Denne prolongeringen opphører fra og med 1. november 2020, skriver Norsk olje og gass, Nog, på sin nettside.

Det betyr at personell i offshorerotasjon som har fått forlenget gyldighet må ha gyldig kurs innen 1. november.

Personell som faller inn under «8-årsregelen» (ref. kap. 3.3 retningslinje 002) kan i perioden fram til 1. november gjennomføre «Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjonskurs».

Det oppfordres til å melde personell på kurs nå for å unngå opphoping av personell som skal gjennomføre kurs. Kursleverandører som leverer Norsk olje og gass sine sikkerhets- og beredskapskurs har god kapasitet og har iverksatt smitteverntiltak.

Sikkerhet- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass retningslinje 002 inneholder krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring som gjelder for arbeid på norsk kontinentalsokkel. Plan for opplæring som beskriver sikkerhets- og beredskapskurs finner du her.

Endringer i passasjerantall på helikopterflyvninger

Norsk olje og gass anbefaler nå 19 passasjer på helikopterflyvninger på norsk kontinentalsokkel.
SAFE er enig i at man kan øke til dette passasjerantallet ved helikopterflyging.
Bakgrunnen er lav smitterisiko i landet, og allerede innarbeidede rutiner ved utreise, renhold og annen tilrettelegging. En forutsetning er at disse opprettholdes, og at man gjør endringer hvis smitterisikobildet endrer seg. Det har ikke vært forhandlinger med Norsk olje og gass,  Norges Rederiforbund og SAFE sentralt, om lønn og kompensasjon i forhold til tiltak som eventuelt er pålagt av den enkelte bedrift.

Like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni.

Endelig blir våre danske kollegaer og medlemmer behandlet likt med arbeidstakere fra Sverige og Finland. At det ikke har vært like regler for oljearbeidere fra de nordiske landene, har blitt oppfattet som merkelig og urimelig. SAFE har tatt dette opp med myndighetene og YS en rekke ganger, og det er gledelig at en nå har fått til en lik behandling, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Hverdagen tas tilbake sakte, men kontrollert. Det er ofte slik at ikke alle møter, forhandlinger og avtaler kan gjøres digitalt. Gjenåpningen av Norge gjør det lettere for arbeidskraften å flytte normalt over grensene. Dette er et steg i retning av en mer normal hverdag og er bra for norsk verdiskaping.

Men det er fortsatt utfordringer for ansatte som bor utenfor Norden, hvor en må være i karantene både i Norge og i hjemlandet, sammenhengende. Dette er en stor påkjenning for de det gjelder.

Norsk olje og gass (NOG) skal gjennomgå veiledning ovenfor bedriftene

NOG skal gjennomgå sin veiledning ovenfor bedriftene rett etter pinse. SAFE vil evt. komme med ny info om det senere. Viktig nå er hvorvidt bedriftene vil pålegge bedriftskarantene, det vil i så tilfelle utløse lønn og kompensasjon, mener SAFE.

SAFE forventer at på arbeidsplassene og installasjoner åpnes det opp på felles arealer, treningsrom og normaliserer rutiner med bespisning.

Gjenåpningen av Norge 1. juni:

 • Fornøyelsesparker og utesteder åpner dørene
 • Karantenereglene lettes for personer som har vært i nærkontakt med smittede
 • Color Line kan begynne å gå mellom Oslo og Kiel
 • All barne- og ungdomsidrett opp til 19 år er lov, både innendørs og utendørs
 • Svømmeundervisning og svømmehaller åpner også fra 1. juni, og idretter med en til en kontakt, som for eksempel kampsport, blir også lov fra denne datoen.
 • Regelen om et maksimalt antall på 20 personer i en gruppe gjelder fortsatt, og det åpnes foreløpig kun for treninger, ikke kamper

Regelen om et maksimalt antall på 20 personer i en gruppe gjelder fortsatt.

SAFE har sendt flere spørsmål til Nav via YS vedørende rettigheter både for utenlandske arbeidstakere og kollegaer bosatt i Norge angående myndighetspålagte og bedriftspålagte karantener. SAFE har mottatt skriftlig tilbakemelding på noen av spørsmålene som er sendt inn, men svarene tilsier at Nav ikke kjenner godt nok til offshorebransjen hva rotasjonsordninger og avspasering angår. SAFE er ikke fornøyd med svar som “vil da kunne søke”, eller «kan ha rett på»……
Så SAFE jobber videre med å få konkrete avklaringer.
Ptil er imidlertid klar på at dersom det er arbeidsgiver som pålegger karantenen, så har arbeidstager krav på lønn i karanteneperioden.

Kompensasjon ved bruk av sykemelding, egenmelding og ved omsorgspermisjon:

SAFE har mottatt arbeidsgivers forståelse av regelverk knyttet til Covid-19. En oversikt og forståelse som SAFE på flere punkter ikke er enig. Dette i tillegg til de uenigheter som allerede er vedr. lønn under permittering.
SAFE kommer med mer info.

Rotasjonsordninger:

Status på spørsmål vedr. 3-6 rotasjon har ikke vært tema blant de sentrale parter siden før påske. Bruken av forlengelse av oppholdsperioder går ned, så mye tyder på at det pt. er nok koronafriskt personell tilgjengelig.

Permitteringer og nedbemanninger:

Flere bedrifter varsler nå ytterligere permitteringer og noen bedrifter varsler også nedbemanninger. Koronaviruset og lav oljepris tilsier at bedriftene går over på «sparebluss» i lang tid fremover. Prosjekter utsettes, offshorebemanning settes til et minimum og kun samfunnsviktige/kritiske oppgaver utøves.

Husk!

Alle SAFE medlemmer som blir permittert innvilges kontingentfritak.
Dersom du som medlem blir, eller er blitt permittert, kan du via «Min side» på www.safe.no søke om passivt medlemskap som følge av permittering.

Passivt medlemskap som permittert er gratis. Du betaler da bare 50 kr pr. måned for advokatforsikringen. Advokatforsikringen gjelder medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige.
Klubbene må fortløpende sende lister til SAFE på hvem som er permittert, slik at vi kan følge disse opp på en god måte.

Spre glede på arbeidsplassen:

Vi vil fortsatt oppfordre dere til å ta bilder eller sende oss en liten videosnutt fra arbeidsplassen og gjengen, som vi kan dele med resten av SAFE.
Det er mange hverdagshelter i vår bransje, vi står på med vårt bidrag til statskassa som igjen gjør at regjeringen kan bidra med krisepakker til landet vårt! Gi en kollega en positiv tilbakemelding, og send gjerne et bilde til oss.

Ta kontakt på messenger (Hilde-Marit Rysst) el mail så legger vi ut hilsenen på våre sider.

Her er info å ta med inn i påskedagene.

Karantene regler:
SAFE har vært i direkte kontakt med og tilskrevet en rekke aktører rundt håndteringen av karantenebestemmelsene. Det er vanskelig å få entydige svar og noen har ikke svart direkte på spørsmålene. SAFE forholder seg overordnet til FHI sine retningslinjer og gjeldene bestemmelser. FHI er altså de som gir anbefalinger til myndighetene og det som omtales som myndighetspålagt karantene fra Storting og regjering. I tillegg har vi noen virksomheter som pålegger eller tilbyr sine ansatte karantene med eller uten kost og losji.

SAFE stiller seg spørsmålet hvor hjemmelsgrunnlaget for virksomhetspålagt karantene er? Videre er det en stor utfordring at en hverken ved myndighetspålagt eller virksomhetspålagt karantene har sagt noe om, eller i hvilken grad dette skal kompenseres, ei heller hvem som vil være ansvarlig for omkostninger, lønn eller kompensasjon. Dette er drøftet i beredskapsgruppa og vurdert med juridisk bistand. Om en ikke finner rimelige løsninger med lokale eller sentrale parter vil SAFE vurdere å opprette søksmål for de som ikke blir kompensert slik vi mener er riktig eller for øvrig ikke blir håndtert riktig iht avtaleverket.

Se juridisk vurdering under:
Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge trådte i kraft 13.03. Det hjemler nå at alle personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Unntakene fra karanteneplikten følger blant annet i forskriftens § 2 hvor det heter i første ledd at  «Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted, og når de er i arbeid, er unntatt fra § 1»

Vurdering fra juridisk er at unntaket fra karanteneplikt vil gjelde for arbeidstakere som krysser grensen mellom Norge og Sverige (eller Finland og Norge) under reise mellom bolig og arbeidssted. Det vil si at dersom man har arbeidstakere som ankommer fra Sverige til Norge for å reise ut offshore fra Norge, så er disse arbeidstakerne unntatt fra karanteneplikten. Dette med hjemmel i forskriftens § 2.

En annen problemstilling er om forskriften får anvendelse på arbeid som skjer på kontinentalsokkelen. Forskriften er nemlig gitt med hjemmel i smittevernloven, og smittevernloven har i utgangspunktet ikke virkeområde på sokkelen.

Kan bedriften da ha strengere karantene regler for svensker/finner selv om loven ev åpner for noe annet?
Tariffmessig vurdering og juridisk tilbakemelding tilsier at en selvfølgelig ikke kan ha strengere regler for kun svensker/finner (og ikke personer med andre nasjonaliteter). Slike regler vil være diskriminerende, og så vidt en kan se ikke ha et saklig formål.

Problemstillingen som kan oppstå er om en som arbeidsgiver ensidig ønsker å innføre karanteneplikt for alle arbeidstakere som ankommer Norge, på tross av om disse er unntatt fra karantene etter forskriftens § 2. Vår vurdering både juridisk og tariffmessig er at en ikke i kraft av styringsretten kan innføre en slik ensidig karanteneplikt. Så fremt at arbeidstakerne ikke blir omfattet av de nasjonale reglene om karantene som er fastsatt i lov og forskrift, er vår vurdering at arbeidsgiver heller ikke ensidig kan pålegge disse arbeidstakerne karantene med hjemmel i styringsretten.
Prinsipielt mener vi at dette være et brudd på arbeidsavtalen – som gir arbeidstakeren en plikt – men også en rett – til å utføre arbeid i tråd med arbeidsavtalen og de vilkår som følger av arbeidsforholdet for øvrig.
Her ønsker vi at arbeidsgiver og foreningene klare å komme frem til en felles løsning. Dersom man likevel kommer til en løsning med utvidet karanteplikt, eks om det vil være hensiktsmessig for enkelt personer, er det åpenbart at disse uansett skal ha lønn som om de er i arbeid, i den pålagte karantenen.

Norsk olje og gass (NOG):
Det er ikke inngått noen avtaler om endrede rotasjoner for NOG bedriftene på sokkeloverenskomsten. Operatørene bruker normal rotasjon, og utvider i enkelt tilfeller til 3 uker på samme måte som en alltid har gjort. Tariffavtalen etterfølges.

Norges Rederiforbund (NR)
Mange av våre klubber er i daglig kontakt med bedriften og diskuterer utfordringer vedr. mannskaps situasjonen, bedriftsinterne karantene bestemmelser, kompensasjon i frb med omsorgspermisjon.

Partene innen NR området holder fast ved 2-4 rotasjon. SAFE har ikke mottatt henvendelser eller dokumentasjon fra NR om at situasjonen rundt i bedriftene er kritisk med tanke på at det ikke er nok tilgjengelig mannskaper til mannskapsskifte.

Videre så mottar SAFE henvendelser fra noen klubber at bedriftene ikke betaler ut riktig lønn i frb. med omsorgspermisjon. Tariffavtalene står ved lag og bedriftene kan ikke ensidig endre avtalt og innarbeidet praksis.

Når det gjelder bedriftsinterne pålegg om karantene av personell før utreise, så finner ikke SAFE noen hjemmel for at bedriftene ensidig kan innføre slike pålegg ovenfor sine ansatte. Bedrifter går i direkte inngripen på den ansattes opparbeidede fritid, krever at den ansatte stiller på karantene hotell inntil 14 dager før sin ordinære oppholdsperiode. Bedrifter krever altså at ansatte skal disponibel 4 uker, av en 6 ukers rotasjonssyklus, for bedriften. Hva med alle de som har familier å ivareta, det er ingen i disse yrkesgruppene som kan ha hjemmekontor og derav ivareta sine familier når barnehager og skoler er stengt. Bedrifter vil ikke engang kompensere selv om bedrifter krever at den ansatte starter sin ordinære oppholdsperiode inntil 14 dager tidligere enn normalt. Når en så i tillegg gjerne må jobbe 3 uker offshore, ja da blir det ikke mye fritid igjen til familien. Vi er alle med og bidrar i en vanskelig tid, men det for være måte på. SAFE jobber videre opp mot myndighetene også med disse utfordringene som bedrifter pålegger sine ansatte.

Flerbruksfartøy:

Det er svært positivt at det fortsatt er høy aktivitet på dette området. Problemet er å skaffe nok personell. Det er mange utenlandske arbeidstakere i området. Våre tillitsvalgte sammen med SAFE har inngått lokale avtaler om lengre oppholdsperioder.

Men vi ser nå at enkelte selskap bruker unntaksreglene for samfunnsviktig personell. Det kommer nå masse UK personell rett ombord uten karantene. Vi frykter her et misbruk av disse unntaksreglene begrunnet i økonomi. Dvs det er billigere med UK personell kontra norske. De ansatte ombord frykter ikke bare om det blir smitte, men når. Det bli nå sendt bekymringsmelding til myndighetene om dette.
Her ligger sjøfartsdirektoratet sine retningslinjer:
https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/retningslinjer-i-forbindelse-med-av–og-pamonstring-av-mannskap-i-norske-havner/

Landanlegg:
På de fleste landanleggene har en lokalt blitt enige om skift planer og driften går som tilnærmet normalt. På noen anlegg er det fortsatt uenighet om skiftplaner og kompensasjoner. Korona krisen, fulle lager og mindre bruk av petroleumsprodukter kan få alvorlige konsekvenser for driften på en del anlegg.

ISO fagene:
Leverandørene av ISO tjenester offshore er de bedriftene som har vært hardest rammet av permitteringer. Operatørene har valgt å stoppe mange prosjekter grunnet smittefare av korona viruset. Noen av personellet som normalt jobber offshore er imidlertid overført til prosjekter på lang og kommet i drift igjen. Noen permitteringsvarsler trekkes tilbake, men fremdeles er det mange som fortsatt er permittert.

Status fra Ptil:
Viktige oppdateringer fra Ptil finner dere her:
https://www.ptil.no/tilsyn/viktige-meldinger/

YS:
SAFE har fortsatt jevnlige møter med YS og alle forbundene hver andre dag. Dette fortsetter også inn i påske helgen. Alle forbund gir innspill på sine utfordringer og YS er svært aktiv ovenfor Regjering og departementer i forhold til de pakkene og beslutningene som stortinget fatter. SAFE har også sendt inn flere spørsmål som nå blir tatt videre til departementer og NAV. I forbindelse med karantene er det fortsatt en rekke spørsmål som ingen har svar på.
AFI har også på vegne av YS hatt en spørreundersøkelse om hvordan korona tiden påvirker YS sine medlemmer. Mer om dette kan du lese her:
https://ys.no/nyheter/samfunnsansvar/koronakrisen/ys-arbeidslivsbarometer-hvordan-pavirker-koronakrisen-folks-arbeidsliv-og-helse/

Forbundsstyremøte 14 april:
SAFE vil avholde et “ordinært” FS møte rett over påske. I denne situasjonen landet og alle står i, har det meste av ressursene våre gått til korona situasjonen, men innimellom slagene følger vi opp de ordinære sakene forbundet jobber med. I den sammenheng må det og nevnes at de fleste rettsaker er forskjøvet, og færre blir tidsmessig planlagt.

Husk!
Alle SAFE medlemmer som blir permittert innvilges kontingentfritak.
Dersom du som medlem blir, eller er blitt permittert, kan du via «Min side» på www.safe.no søke om passivt medlemskap som følge av permittering.
Passivt medlemskapet som permittert er gratis. Du betaler da bare 50 kr pr. måned for advokatforsikringen. Advokatforsikringen gjelder medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige. Klubbene må fortløpende sende lister til SAFE på hvem som er permittert, slik at vi kan følge disse opp på en god måte.

Påske:
SAFE vil holde beredskapen oppe gjennom hele påsken. I den grad vi ser behov vil vi komme med informasjon.

Norsk olje og gass (NOG):
SAFE har fortsatt god dialog med NOG, men det er ingen planlagte møter mellom partene pr. nå. Siste dialog med forhandlingsleder i NOG tilsier at det ikke planlegges noe nytt møte, før arbeidsgiver har noe nytt “på bordet”. De jobber fortsatt med fakta rundt behov og forventet effekt av endret arbeidsrotasjon (f. eks 3-6 rotasjon), men de ser og at bedriftene rapporter at det pr. nå ikke er utfordringer med mannskap, så 2-4 rotasjon fungerer greit. Blir det behov for endringer, eller ny fakta, blir SAFE og de øvrige invitert til nye møter.
Det er jo også forventninger om noen endringer fra myndighetene i forhold til igangsatte virkemidler etter påske. Men om det vil få betydning for vår bransje gjenstår å se.

NOG Hjemmeside:
På NOG sin hjemmeside legger de ut nyhetsbrev, og det er ofte god informasjon om flere av spørsmålene vi daglig står oppe i. Kan være greit å lese disse også, i tillegg til infoene dere får fra SAFE. https://norskoljeoggass.no/

Praktisering av myndighetenes pålegg:
SAFE er oppmerksom på at kollektiv- og offentlig transport ikke alltid overholder kravene til avstand mellom og antall personer, regjeringen og FHI beskriver vi skal forholde oss til i disse korona tider. For eks. er det om bord i enkelte fly, så å si fulltallig, og det er en sammenblanding av mennesker fra hele landet og fra utlandet, på vei til og på vei fra karantene, uten noen form for oversikt på sannsynligheten for å ha “smittebærere” ombord. En annen utfordring er også at det ikke er like krav for utlendinger. Det er like usikkert om den enkelte bærer med seg smitte, uavhengig hvilket land man kommer fra. Det bør være like regler, enten er vi engstelig for å få smitte inn i landet, og ut på arbeidsplassen, eller ikke.
SAFE mener det bør opprettes rutiner som i størst mulig grad ikke utsetter arbeidsplassen for mulig smitte. Dette er innspill som SAFE vil ta med YS, som direkte spørsmål for avklaring i deres møter med myndighetene.

Påske:
SAFE vil holde beredskapen oppe gjennom hele påsken, og de ordinære arbeidsdagene neste uke. Men i den grad det ikke skjer særlig endringer i forhold til korona utfordringer, vil det ikke komme daglige infoer i fra SAFE sentralt.

Husk!
Alle SAFE medlemmer som blir permittert innvilges kontingentfritak.
Dersom du som medlem blir, eller er blitt permittert, kan du via «Min side» på www.safe.no søke om passivt medlemskap som følge av permittering.

Passivt medlemskapet som permittert er gratis. Du betaler da bare 50 kr pr. måned for advokatforsikringen. Advokatforsikringen gjelder medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige.
Klubbene må fortløpende sende lister til SAFE på hvem som er permittert, slik at vi kan følge disse opp på en god måte.

 Spre glede på arbeidsplassen:
Påskehilsener mottas og deles med glede. Ta noen bilder, send oss en liten videosnutt fra arbeidsplassen og gjengen, så deler vi det med resten av SAFE! Det er mange hverdagshelter i vår bransje nå, vi står på med vårt bidrag til statskassen, som igjen gjør at regjeringen kan bidra med krisepakker til landet vårt! Gi en kollega en positiv tilbakemelding, og send bildet til oss!

Ta kontakt på messenger (Hilde-Marit Rysst) eller på mail, så legger vi ut hilsen på våre sider.

Karantene opphold før utreise offshore:
SAFE opplever stadig at det er utfordringer med tanke på karantene. Spesielt på Norges Rederiforbund sitt område. Både hvem, hvor lenge, bedriftspålagte, kompensasjon eller ikke, og så videre. For å prøve og få en bedre avklaring har vi sendt brev til NR og Sjøfartsdirektoratet. SAFE har opprettet direkte dialog, men vi ber om skriftlig avklaring også. Vi vil informere dere så fort vi har fått svar.

YS krever mer til permitterte:
YS krever 100% lønn for permitterte frem til sommeren eller så lenge korona situasjonen pågår. Det er vesentlig å huske at full lønn, i statlig sammenheng, er oppad til 6G. Så, for mange ansatte er det en betydelig reduksjon i inntekt, i forhold til hva en har lagt opp livet sitt etter.
Poenget for YS er at det nå er mange som går ut maksperioden på dagpenger og fortsatt vil gå permittert lenge. At Regjeringen etterfulgte YS sitt krav om å utvide dagpengeperioden ut juni måned er vi veldig fornøyd med, men nå trenger vi et vedtak om at full lønn for permitterte forlenges på samme måte.

Permitterte:
Viktig! Alle SAFE medlemmer som blir permittert innvilges kontingentfritak. Dersom du som medlem blir, eller er blitt permittert, kan du via «Min side» på www.safe.no søke om passivt medlemskap som følge av permittering.

Passivt medlemskapet som permittert er gratis. Du betaler da bare 50 kr pr. måned for advokatforsikringen. Advokatforsikringen gjelder medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige. Klubbene må fortløpende sende lister til SAFE på hvem som er permittert, slik at vi kan følge disse opp på en god måte.

Hilsener fra arbeidsplassene:
Minner at vi ønsker å høre fra dere! Send oss en liten videosnutt fra arbeidsplassen. Ta en video og send oss en hilsen. Ta kontakt på messenger (Hilde-Marit Rysst), el mail så legger vi ut hilsenen på våre sider. Viktig med noen positive glimt i hverdagene nå

Karantene opphold før utreise offshore:
SAFE er informert om at det i noen bedrifter er igangsatt rutiner, i forbindelse med myndighetspålagte karantener.

For ansatte som bor i andre land (ikke Sverige og Finland pt.), er det pålagt en 14 dagers karantene før en kan oppholde seg og arbeide i Norge.

For arbeidsgiver er poenget at den ansatte stiller på jobb, og for å få til det, så stiller arbeidsgiver opp med tilbud om kost og losji. Det er en frivillig ordning, innført av bedriften. Det er ingen sentral avtale.
Utfordringen er jo at den ansatte er avhengig av sin lønn, og når alternativet er “permisjon uten lønn”, så er det ikke et reelt alternativ for de fleste. 14 dager karantene på ett hotell, før arbeidsoppdraget, 14-21 dager offshore, og så for de fleste, 14 dager karantene ved innreise til eget hjemland etterpå. Det blir helt håpløst! Den ansatte er ikke ute av karantene for innreise i eget land, før en må reise til Norge for å begynne ny karantene periode før neste arbeidsperiode. Den ansatte får heller ikke mulighet til å følge opp sin familie, når en knapt kommer hjem i avspaseringsperioden?

Men, pr nå er det altså et «tilbud» fra arbeidsgiver, sånn at den enkelte kan reise ut å tjene sin lønn. Det er forskjellige lokale varianter i forhold til om en får kompensert i karantene perioden.
Det har vært skissert muligheter for å få til ett slags «reisepass» som kan gi forenklede karantene bestemmelser, men SAFE har ingen klare svar på hvor langt den diskusjonen er kommet.

SAFE har tatt opp denne problemstillingen med Regjeringen, via YS. Det er helt klart utfordrende for den enkelte, og velferds systemet vårt er ikke rett frem med tanke på sykepenger, dagpenger etc. for utenlandske ansatte. SAFE er på ballen, i hvert fall.

SAFE er informert om at noen bedrifter tolker “kritiske stillinger” veldig vidt. Her oppfatter vi at poenget er å unngå karantene. Man henter inn personell fra utlandet, og direkte ut på arbeidsplassen, selv om det ikke vil være personell som naturlig går inn under særlig kritiske stillinger. SAFE jobber nå med å få kartlagt dette og har fått dialog med sjøfartsdirektoratet for deres vurderinger i forhold til det unntaket de har laget for “nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personellgrupper/stillinger”. Andre bedrifter velger å pålegge bedrifts karantene, uavhengig av myndighetenes. SAFE mener at når bedriftene velger utvidete karantener, må det kompenseres i henhold til tariffen.

YS og partsarbeidet med Regjeringen:
YS deltar i arbeidet med de forskjellige “krisepakkene” som Regjeringen kommer med, og SAFE sine innspill blir overbragt. Det er flere medlemmer som legger merke til at media henviser til NHO – LO, og ikke der nevner andre parter, som for eksempel YS. Dette er sterkt beklagelig, for YS er godt involvert i alt arbeidet som foregår på Regjerings nivå. Det skal i dag være møter med arbeids -og sosialdepartementet om ekstraordinær forskrift om bla arbeidstid. Her spilte SAFE inn et vesentlig dokument før helgen og YS er helt klar på at det i den organiserte delen av arbeidslivet ikke nødvendig å forskriftsfeste noen unntak. Partene i arbeidslivet løser dette selv.

Oljeprisen:
I dag våknet Norge opp med de laveste oljeprisene på 17 år. Dette er foruroligende. Det er en kombinasjon av mindre forbruk av energi, på grunn av nedstengt næringsliv etc. i verden og et ikke fungerende samarbeid med tanke på produksjon av olje og gass. Opec, Russland og Saudi-Arabia har nærmest en priskrig, hvor de nå leverer olje selv om lagrene er fulle. På litt sikt er dette svært uheldig, fordi det fort gjør at operatører velger å minske sine investeringer og utsette prosjekter. Dette er en uheldig sirkel. Hvor lenge korona krisen vil påvirke oss vet vi ikke, ei heller hvor lenge en får en så lav oljepris. For en bransje som akkurat begynt å se positive trender er dette ikke bra.

Hilsener fra arbeidsplassene:
Minner at vi ønsker å høre fra dere! Send oss en liten videosnutt fra arbeidsplassen. Ta en video og send oss en hilsen. Ta kontakt på messenger (Hilde-Marit Rysst), eller på mail så legger vi ut hilsen på våre sider. Viktig med noen positive glimt i hverdagene nå!

En liten refleksjon fra SAFE:
Kjære alle sammen

Helgen står for tur og vi håper at dere alle kan få litt “koronafri”, om ikke annet fra SAFE. Det er ikke mulig å åpne en avis, slå på tv, internett eller sveipe rundt på sosiale medier, uten å få korona mer eller mindre frivilling under huden.
Det er jo naturlig nok en grunn til det. Dette gjelder oss alle, uansett om vi er ute på sokkelen, på landanleggene, sitter på kontor på land, er på “fri” eller prøver å ta helg, som smittet, syk, med familie, kollegaer eller venner som er smittet, syke eller friske. Ja, sånn er virkeligheten nå, selv om det føles som et levende mareritt. Smitten og antallet som blir syke følger oss uansett, og vi kan kun regulere det med gode smitteverntiltak. Når det er sagt, så må vi prøve å verne oss selv noe. Det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort og med permittering gitt, eller frykten for å bli permittert og kanskje med en ektefelle som nettopp har fått oppsigelsen, så forstår vi alle at det er mer enn tøft.

Vi håper at dere likevel kan verne litt om familien, dere selv, gjøre noe fint, si noe hyggelig til hverandre, ringe den bekymra kollegaen som sitter alene eller bare dele ut et ekstra smil på jobb eller til en tilfeldig på butikken. Vi tror at de fleste gjør det, men det kan være godt å bli minnet på det og kanskje få et litt annerledes fokus. Det gjør godt og kanskje helga litt lettere.

SAFE sitt arbeid og møter:
Vårt ønske er jo å sende ut relevant og viktig informasjon om hva som foregår i bransjen vår. Eventuelt pågående prosesser, møter, endringer og hva som er forestående. I dag har vi hatt møter med YS, SAFE ledelsen og et møte med alle på huset. I tillegg renner det inn henvendelser fra klubbledere og enkelt medlemmer.
Hovedtrekket er at det er ikke foretatt noen endringer i lovverket, tatt avgjørelser på overordnet nivå som får direkte påvirkning på deres arbeidsbetingelser. Likevel har en sett på nyhetene at det er vedtatt en ny “pakke”, trinn 2, som skal bistå bedrifter med direkte økonomisk støtte. Ikke lån, men midler til å betale alt fra husleie til strømutgifter. Hvem som vil nyte godt av denne og andre ordninger vites ikke i full utstrekning, men en må som bedrift søke. Detaljer for både denne og andre ordninger ligger frem i tid.

Mer relevant for våre medlemmer er forhold knyttet til permittering og karantenebestemmelser. Her er det ikke noe videre nytt. Rundskriv er tidligere sendt ut og vi ser det ordner seg for de fleste, men er i størst grad en utfordring knyttet til ansatte som bor i utlandet. Her har vi spilt inn problemstillingen i flere spor.

Vi hadde som nevnt et møte med NOG i går. Det var bra og ga noen avklaringer. Mye står også der og venter på avklaringer med myndighetene. Vi opplever samtidig at det har blitt mer stille fra NR. Vi ønsker de tilbake til bordet for å opprettholde dialog og informasjonsflyt. Det er viktig at de tar ansvar sammen med de andre partene i arbeidslivet. Ingen er tjent med å trekke seg tilbake, selv om man ikke får det akkurat som man vil. Alle må bidra og vi skal benytte første mulighet til å presisere dette.

40 år siden Alexander Kielland ulykken:
40 års markeringene av Alexander Kielland ulykken har, pga korona viruset blitt avlyst og utsatt. SAFE var invitert med på forskjellige offisielle arrangementer, som representant fra arbeidstagerne. Pr nå vet vi ikke når det vil bli gjennomført arrangementer, men SAFE vil delta når det blir. SAFE vil anbefale alle å se på Ptil sine sider og videoer som er laget i forbindelse med markeringen. Dette er en ulykke vi ikke vil glemme, ikke må glemme. SAFE støtter aktivt arbeidet med å få i gang en ny granskning av ulykken.

Brev fra YS/SAFE til Regjeringen:
SAFE har laget en status oversikt i forhold til hvilke avtaler eller ordninger som ivaretar korona situasjonen i bransjen vår. Dette blir en del av innspill som YS oversender Regjeringen senere i dag. SAFE er på saken og vil sørge for at våre erfaringer kommer frem til Regjeringen, om det blir nødvendig på et senere tidspunkt, så vil vi sende et eget skriv.

Korona i Europa:
YS har samlet informasjon om hva som skjer i Europa i forhold til korona. Både hvilke tiltak og støtteordninger forskjellige land igangsetter, og fokus fra arbeidstaker organisasjonen. Les om disse støtteordingene og tiltakene her

Hilsener fra arbeidsplassene:
Oppfordrer dere til å sende oss en liten videosnutt fra arbeidsplassen. Ta en video og send oss en hilsen. Ta kontakt på messenger (Hilde-Marit Rysst), eller mail, så legger vi ut hilsenen på våre sider. Viktig med noen positive glimt i hverdagene nå.

Med vennlig hilsen
Hilde-Marit Rysst
SAFE AU

Møte med NOG og SAFE:
I dag avholdt SAFE eget møte med NOG og vi fikk der diskutert flere spørsmål som vi tidligere har sendt over, flere av de går vi gjennom her:

Arbeidsrotasjoner:
SAFE har bedt om avklaringer vedrørende arbeidstidsordninger. NOG har fått tilbakemelding fra sine om at det foreløpig ikke er nødvendig med bakgrunn i mannskapsmangel per nå. NOG har blitt bedt om å komme tilbake med mer nøyaktige analyser og vurderinger for å kartlegge eventuelt behov for 3-6 rotasjon.
NOG mener 3-6 er smittevern begrensning i seg selv.  NOG tar kontakt med SAFE og partene når fakta er på plass. Kan ikke tidfeste når dette arbeidet er klart, men det pågår.

Permittering:
Hovedregelen er at varsel om permittering er 14 dager.  NOG ser at korona i seg selv ikke gir grunnlag for kun to dagers varsling. HA skal følges og dertil lokale drøftinger om antall dager i den grad det er behov for det. Slik en ser det nå er det ikke behov for å sette noen føringer.

Arbeidsgiversiden hevder at bedriftens lønnspliktdager tilsier to lønns dager. Og, at dette styres av permitteringslønnsloven, ikke tariffavtaler. SAFE hevder at bedriftens lønnspliktdager er to arbeidsdager som for en offshorearbeider på 2-4 rotasjon utgjør 6 lønnspliktdager. SAFE vil komme tilbake til dette, i de enkelte tilfeller der dette skulle bli aktuelt.

Samfunnskritisk stilling:
Dersom ektefelle/samboer er ansatt i samfunnskritisk stilling, eks på sykehuset, kan dette gi rett til omsorgspermisjon etter AML §12-9 eller sykepenger for å være hjemme med barn. At vår bransje er definert som samfunnsviktig, betyr at man kan få lempet på eventuelle samfunnsoppdrag som f.eks Heimevernet etc. Dette må i så tilfelle den enkelte avklare i hvert tilfelle.

Lønnsoppgjøret:
SAFE har mottatt protokoll signert av YS og NHO, der partene er enige om at dagens NHO avtaler prolongeres. SAFE trenger ikke egen protokoll med NOG. Veien videre er at Frontfagene ferdigforhandles før det blir oppstart på «våre» avtaler.

NOG vil forhandle som “normalt”, men det blir naturlig nok på et senere tidspunkt.
SAFE forventer at det samme blir gjort med vår avtale på NR området.

Karantenebestemmelser:
NOG har sendt ut info om felles karantene bestemmelser og plan for personellmottak etc.
Les om de norske myndigheters råd til personer i karantene her
Les om planen for organisering av personellmottak og drift av karantenehotell på land, i forbindelse Covid-19 her

Råd for befolkning om karantene

Det er ingen endringer i avtaleverket mellom partene pr. 26.03.20

Landanleggene:
Det er ikke bare offshore det er utfordringer vedr. arbeidstidsrotasjoner. SAFE er blitt informert om utfordringer på noen av Equinor sine landanlegg der bedriften ikke etterlever partsamarbeidet i Norsk arbeidsliv. Når bedrifter har signert tariffavtale, så skal både avtaleverk og lovverk etterleves. SAFE har full fokus på å få dialog mellom berørte parter og få løst utfordringene.

Brønnservice:
Klubbene i Brønnservice står relativt fritt til lokalt å avtale rotasjonsordninger. Noen har gått med på utvidet oppholdsperiode utover 14 dager, men at det skal kompenseres med overtid.

Hilsener fra arbeidsplassene:
Oppfordrer dere til å sende oss en liten videosnutt fra arbeidsplassen. Ta et bilde og send oss en hilsen. Ta kontakt på messenger (Hilde-Marit Rysst), eller mail, så legger vi ut hilsenen på våre sider. Viktig med noen positive glimt i hverdagene nå.

Det har vært nok en dag med høy aktivitet, men vi ser at tross hektisk møteaktivitet , telefoner og mailer i hopetall, så er ikke det store bildet videre endret. Når det er sagt, betyr ikke det at aktiviteten ikke er viktig, tvert imot. Det at ting består, at ingenting er endret i tariff eller lovendringer har snudd rundt på hva vi har av rettigheter eller kan kreve med HA i hånd er også bra.

Flere er spente på og hører sogar rykter om endringer i rotasjon, arbeidstid, karantenebestemmelser, reisepass, permitteringsvarsel og lønnspliktdager, for å nevne noe. Ikke noen av de nevnte forholdene er endret!

SAFE sentralt som eier avtalene med NOG og NR oppfatter at det er flere arbeidsgivere som har forsøkt å spille inn ønsker for å få endret dette, nesten etter alle kunstens regler. Spillereglene står ved lag og per nå har ikke arbeidsgiversiden fremlagt informasjon eller gjort analyser tilsvarende at det på noen måte vil være riktig eller hensiktsmessig å foreta endringer i rotasjon, mv, som sies nødvendig.

Vi i SAFE tar del i dugnaden og står sammen med andre yrkesgrupper i Norge om overtid ved behov og følger ellers alle anbefalinger fra FHI.

SAFE har vært i sitt daglige møte med YS og følger prosessene der tett. SAFE deltar også i flere fora sammen med YS. Vi informerer dere så fort det skjer noe opp mot YS som er av relevans for dere.

Vi hadde håpet og trodd at vi skulle delta i flere møter med NOG og NR i dag. Det ble det ikke. Vi har likevel blitt bedt til et eget møte med NOG i morgen. Da håper vi å få enda tydeligere svar på noen av de utestående spørsmålene.

Vi har ikke fått de alle avklaringene som ledelsen i SAFE hadde ønsket seg for å kunne gi alle svarene de ønsker, men dette er et langt løp og med et helt samfunn som skal innordne seg til en ny dagsorden, så må vi smørre oss med noe tålmodighet.

SAFE er likevel tydelig tilstede og blir hørt godt i de fleste prosessene med myndigheter og arbeidsgiverorganisasjonene. Det foreligger også et lengre innspill som nå sendes regjeringen for ytterligere avklaringer og med ønske om påvirkning. Det er for øvrig full aktivitiet blant de ansatte på SAFEhuset og tekniske løsninger gjør oss stadig mer tilgjengelige for dere. Det jobbes tett mot klubbledere, FS, Beredskapsgruppe, andre fagforeninger, mot offshore og landanleggene.

Takk for innsatsen og den gode jobben dere gjør!

Møte med NOG og SAFE og de andre forbundene:
Dagens møte forløp i stor grad som gårsdagens møte.
Det var ingen nye ideer mtp rotasjon, ei heller var det noe fakta eller data å legge frem, ingenting som viser det reelle behovet fra arbeidsgivers side.

Pr. nå blir vi i SAFE Forbundsstyre og Beredskapsgruppe fortalt at dagens rotasjonsordninger og dertil tariffavtaler fungerer bra. Frem til vi får andre tilbakemeldinger fra våre egne, eller blir forelagt noen form for fakta fra arbeidsgiver, kan vi ikke se at det er behov for rotasjonsendringer.

Karantenebestemmelser:
Møtet i dag diskuterte så vidt karantenebestemmelsene.
Det er ingen helhetlig samordnet løsning for karantene. I utgangspunktet oppfordres alle bedrifter til å forholde seg til myndighetenes karantene bestemmelser, ikke legge til egne. NOG har ikke politimyndighet, så NOG kan kun oppfordre medlemsbedriftene sine til å opptre likt. Hvis noen bedrifter vedtar egne rutiner, står de fritt til å gjøre det. Pr nå er det særs få bedrifter som har særegne karantene rutiner, og det rapporteres at disse vil avsluttes, da de ikke har gitt den ønskede effekten.

NOG jobber fortsatt med løsninger i forbindelse med personell fra utlandet, om det lar seg gjøre med enklere rutiner. I forhold til f.eks sykepleiere ble det nevnt at disse vil kunne være unntatt karantene p.g.a kritisk stilling etc.

I dagens pressekonferanse fra Statsministeren kom det frem at myndighetene opprettholder dagens karantene bestemmelser på 14 dager for utlendinger som arbeider i Norge, men at de ser på ordninger som kan være mer hensiktsmessige.

Partene avholder nytt møte i morgen kl. 15:00
Det er ingen endringer i avtaleverket mellom partene pr. 24.03.20. 

Landanleggene:
Det er ikke bare offshore det er utfordringer vedr. arbeidstidsrotasjoner. SAFE er blitt informert om utfordringer på noen av Equinor sine landanlegg der bedriften ikke etterlever partsamarbeidet i Norsk arbeidsliv. SAFE følger opp saken og kommer med mer info i morgen.

Forbundsstyre møte:
Det ble avholdt FS møte i dag med korona på agendaen. Der ble både arbeidsrotasjon, karantene, samfunnskritiske stillinger/unntak, permittering, med mer, diskutert.
FS støtter de tiltakene SAFE har gjort med tanke på smittebegrensning på Huset, hjemmekontor osv. FS støttet også at det er opprettet Beredskapsgruppe og jevnlig dialog mellom områdene i SAFE. I tillegg til at det kommer ofte informasjon ut til alle klubber etc.
Mye godt arbeid!
SAFE FS syns også det er gledelig at vi har passert den magiske 10 000 medlemmer igjen

Myndighetenes koronatiltak:
Myndighetene erklært i dag at tiltakene for å motvirke smittespredning opprettholdes til over påske. Det betyr at SAFE Huset fortsetter sine tiltak, og hjemmekontor med videre fortsetter.

Permittering:
SAFE minner om at det er opptil lokale tillitsvalgte å bli enige med bedrifter om evt. kun 2 dagers permitteringsvarsel ved “force majoure”. SAFE henstiller alle til å minne om at korona viruset i seg selv ikke er ett slikt grunnlag, og ingen av Hovedorganisasjonene anerkjenner den som grunnlag for kun 2 dagers varsel. Den normale varslingsplikten på 14 dager bes etterfølges. Hvis bedriften ønsker noe annet, så er det viktig at lokal klubb protokollfører at en ikke er enig i avkortet permitteringsvarsel.

Møte med NOG, NR og SAFE og de andre forbundene:
I møtet mellom partene i dag fremkom det ikke noe nytt. Fagforeningene hadde forventet at NOG og NR kunne fremlegge tallmateriale som viste at det var et reelt behov for rotasjonsendringer. Derimot fikk vi bekreftelse på at partene lokalt har etterlevd tariffavtalenes bestemmelser og baserer arbeidstidsordningene på 2 – 4 rotasjon, ifølge lokale tillitsvalgte. Aktivitetene er nå tatt så mye ned at en har en god oversikt over oppgaver og tilgjengelig personell, så personellsituasjonen er under kontroll, men dette kan fort endre seg.

Det er en slik analyse SAFE ber arbeidsgiverne presentere for oss.

SAFE er virkelig skuffet over at NOG og NR ikke hadde noen nye forslag i bordet, mtp rotasjon. De opprettholder kun det tidligere oversendte forslaget, bla 3/6 uten kompensasjon.  Det oppleves ikke særlig konstruktivt! Ønsker ikke arbeidsgiver at partene skal finne løsning? Vil de skyve myndighetene foran seg?

Olje og gass industrien er og blir en samfunnsviktig næring, så produksjon og boring er prioriterte oppgaver offshore og på land. Samfunnsoppdraget fra myndighetene til næringen nå er å holde hjulene i gang, holde produksjonen i gang, og flest mulig i arbeid. Da trenger vi å ha fakta på bordet, når vi som parter diskuterer løsninger som skal hjelpe oss med dette oppdraget i denne situasjonen.

Spørsmål rundt praksis vedrørende karantenebestemmelser og praksis vedrørende permitteringer ble ikke diskutert, tross at SAFE løftet frem spørsmålet og mener det er helt avgjørende at dette må diskuteres og avklares. Vi som parter bør ha ett, om mulig, likelydende syn på det. Hvis vi ikke finner praktiske metoder for å løse disse utfordringene, vil det oppstå mange ulike løsninger, det er ikke ønskelig eller riktig. Dessverre var ikke arbeidsgiverne beredt til å diskutere noe rundt disse temaene.

Partene avholder nytt møte i morgen kl. 15:00, såfremt som at arbeidsgiverne har noe nytt å meddele. Det forventer SAFE at arbeidsgiverorganisasjonene har.

SAFE har purret opp og venter på tilbakemelding fra arbeidsgiverne på de andre temaene som SAFE oversendte NOG og NR torsdag i forrige uke.

SAFE minner om at det IKKE kan lages lokale avtaler i strid med Tariffavtale og Hovedavtalen. Den eies av SAFE sentralt og gjelder i sin helhet og dertil all ekstra aktivitet kompenseres i henhold.

SAFE medlemmer bosatt i utlandet

SAFE har mange medlemmer bosatt i utlandet som jobber i Norge på sokkelen, noen også på land.  De fleste bor i Sverige, Danmark og UK.  Ellers er de spredd utover EU, mens noen også i Asia, Amerika og Canada. Den store utfordringen er jo karantenebestemmelsene. Kommer de til Norge må de i 14 dager karantene. Samtidig må de sannsynligvis også i karantene når de skal tilbake til sitt hjemland.

Vi har hørt at noen selskaper har gitt dem et valg om å komme til Norge å sitte 14 dager alene på et hotellrom, eller akseptere permisjon uten lønn. Begge deler blir umenneskelig og uakseptabelt.

Nå har enkelte bedrifter begynt å permittere alle ansatte med bosted utenfor Norge. Dersom dette gir grunnlag for permittering og blir akseptert av NAV vil mange ha krav på ledighetstrygd, men langt fra alle. Sokkel arbeidere skal i utgangspunktet være omfattet av norsk folketrygd og vi håper jo at flest mulig er det. Se link til Nav.
https://www.nav.no/no/person/flere-tema/arbeid-og-opphold-i-norge/arbeid-i-norge/arbeidstaker-pa-norsk-sokkel#chapter-1

SAFE har flere ganger tatt saken opp med YS som har tatt dette videre inn til myndighetene både muntlig og skriftlig. Vi vet pt. ikke hva som kommer ut av dette til slutt, men vi kan ikke akseptere at mennesker sitter i kontinuerlig karantene eller sitter uten noen form for inntekt.
SAFE sammen med YS jobber videre med saken.  Se vedlagt brev.

Brev til Justis og beredskap bosatt i utlandet

Info fra SAFE Sentralt

Dagens viktigste nyhet er at flere i vår bransje nå er definert som samfunnskritiske, eller viktige stillinger, som det er blitt kalt. Det kan gi oss litt bedre vilkår med tanke på pendlere, karantene i inn og utland. Det er ikke en blankofullmakt for alle ansatte i bransjen, men det er en styrking for spesifikke oppgaver med dertil ansatte. Uavhengig av disse stillingene, vil selvfølgelig operatørenes vilje til å fortsette arbeidsoppgavene være det avgjørende i forhold til eventuell stans av arbeidsoperasjoner og dertil eventuelle permitteringer. Velger operatørene å avslutte alle arbeidsoppgaver foruten sikkerhetskritisk vedlikehold og produksjon, så vil mange arbeidsoppgaver stanse opp. Det er fortsatt mye uvisshet med tanke på dagene som kommer. SAFE må bare henstille alle til å følge med på infoer som kommer daglig. Fra SAFE sentralt og fra klubbene lokalt sendes det ut mye info i disse dager. Har du spørsmål, ta kontakt med din nærmeste leder evt. tillitsvalgt for avklaring.

SAFE jobber videre med spørsmål knyttet til rotasjonsordninger. Vi ble forelagt forslag om rotasjonsendring fra NOG og NR i går kveld. Der forslår arbeidsgiver at vi skal jobbe 3/6 eller 3/3 uten kompensasjon. Forslaget har blitt diskutert i AU, med områdelederne og klubblederne. Det er enighet om at dette overhodet ikke kan aksepteres. Vi har gitt tilbakemelding til NOG om dette. Møtet vi skulle ha med NOG og NR i dag ble utsatt til over helgen etter at Hilde-Marit Rysst og direktør i NOG, Jan Hodneland var enig i at spriket mellom partene er for stort. Vi skal gjøre en dugnadsinnsats, men det er uaktuelt at våre medlemmer skal jobbe gratis. Andre arbeidstakere i samfunnet jobber også ekstra i denne spesielle situasjonen, uten at det går utover etablerte ordninger/avtaler. SAFE forventer at våre medlemmer blir behandlet på samme måte som andre arbeidstagere. Nytt møte med NOG og NR og arbeidstakerorganisasjonene er avtalt mandag 23. mars.

SAFE avholder neste FS møte tirsdag 24.mars. Alle forhold rundt koronasituasjonen er på agendaen.

SAFE minner om at våre daglige korona infoer legges under felles infoen “korona virus” på hjemmesiden, og infoene blir lagt ut på SAFE FB fortløpende. Vi har også laget noen video hilsener, gå inn og hør hva de har å fortelle. Disse ligger også på You Tube kanalen vår, “SAFE Fagforbund”.

SAFE har 10 000 medlemmer igjen!

Dagens fantastiske SAFE nyhet er at vi igjen har passert 10.000 medlemmer i SAFE. Det er resultatet av fantastisk godt arbeid ute i klubbene og alle våre gode tillitsvalgte og flotte safere. Takk for herlig innsats og stå-på-vilje!

Med dette ønsker vi alle en forhåpentligvis rolig helg.

Med Vennlig hilsen SAFE AU

Korona info fra SAFEs ledelse pr. 19.03.20

SAFE har hatt en rekke møter med både lokale og sentrale parter det siste døgnet. Derav har vi mottatt en rekke spørsmål og utfordringer. Dette har vi spilt inn til både NOG og NR. Videre har vi i dag avholdt et møte med NOG, NR og de andre sentrale forbundene. Se nærmere detaljer i punktene under.

Karantenebestemmelser:

Per i dag er det de overordnede myndigheter sine bestemmelser som gjelder. Det betyr at norske og utenlandske arbeidstakere som skal jobbe på sokkelen følger retningslinjer gitt av FHI og de norske myndighetene. For ansatte som er friske og ikke er pålagt karantene og reiser ut fra Norge, Sverige og Finland er det ikke begrensninger med karantene.

Ansatte som skal reise til jobb på sokkelen fra andre land enn de nevnte ilegges det 14 dager karantene etter å ha krysset grensen til Norge før man kan reise ut på sokkelen. En kan da be om sykemelding fra jobb og kan motta lønn/sykepenger.

Er man norsk statsborger og er ilagt karantene internt i Norge ifm risiko for smitte, kan man fylle ut egenmelding og få utbetalt lønn. Er man syk med korona fylles det ut sykemelding og man mottar lønn.

Reisepass:

NR opplyste i møtet i dag at de fortsatt jobber opp mot myndighetene for å få innført “Reisepass” for norske og utenlandske ansatte bosatt utenfor Norge, Sverige og Finland. Arbeidsgiver ønsket å definere ansatte på sokkelen som “samfunnskritisk personell”, men har ikke fått gjennomslag for det av myndighetene. De jobber videre med dette spørsmålet og utarbeider nå en liste med “særlige grunner” og nye argumenter for å kunne sende ansatte på sokkelen, ut på jobb uten å sitte i karantene i Norge først.

Rotasjon:

På møtet ble som nevnt følgende tatt opp, arbeidstidsordninger, karantener og derav mangel på personell til skiftbytte.

Pr. i kveld så foreligger det mange forskjellige forslag til løsninger uten at bedriftene presenterer tallmateriale for det reelle behovet. Forslagene går fra dagens, for mange 2-4 rotasjon, og til personell som settes i karantene 1 uke før utreise, for så å jobbe 2 uker offshore med mulig 1 + 1 uke forlengelse før avspassering. SAFE har bedt om en oversikt over hvor mange som er pålagt karantene av myndigheter, hvor mange som er pålagt karantene av bedrift og hvor mange som sitter i selvpålagt karantene.

SAFE venter i løpet av kvelden på et forslag til protokoll fra NOG og NR for en eventuell midlertidig rotasjonsendring. Forslag til protokoll som fagforeningene skal gi en tilbakemelding på i morgen. Dessverre så foreligger det ikke noe mer konkret i skrivende stund.

Partene skal ha nytt møte imorgen ettermiddag og SAFE vil ta utsjekk via områdene i forbundet før noe eventuelt vil bli avtalt.

Andre utfordringer fra klubbene:

I tillegg til de to overnevnte tema, hadde SAFE spilt inn en rekke spørsmål til dagens møte, da det knytter seg stort behov for avklaringer og en likelydende praksis for de forskjellige deler av bransjen vår. Dessverre ble det ikke tid til å diskutere disse spørsmålene i særlig grad. SAFE har tilskrevet NOG om å få en nærmere avklaring. Det vil forhåpentligvis komme tidlig i neste uke.
Møtet var skjønt enig om at det er viktig å ha disse møtene, og jobbe fremover for om mulig oppnå omforente løsninger.

Trenger vi en Koronalov?

Statsministeren holder taler, Kongen taler til folket, nå er det alvor. Norge stenger det meste av landet ned, men det skjer under forventninger om streng selvdisiplin, frivillighet og fornuft.
I andre land har vi sett at det brukes portforbud, politi og tvang.

Men, det skjer noe i Regjeringen. De ønsker nå vedtatt en Koronalov. Den vil tilsidesette kravet om at det kun er Stortinget som kan endre lover.
I en uoversiktlig situasjon ønsker nå en Regjering som ikke sjeldent møter motstand av Stortinget, å få «bukten og begge ender».

En Regjering som ikke nødvendigvis har arbeidernes ve og vel som viktigste drivkraft, ønsker de nå å tilsidesette partene og våre samarbeidsarenaer? Ønsker de å kunne styre endringer i vår viktigste lov, arbeidsmiljøloven, selv? De fleste av oss husker kanskje hva de gjorde forrige gang?

Et godt eksempel på hvor Regjeringen ikke gjorde god nok jobb alene, er på krisepakken for en drøy uke siden. Etter at Stortinget ble involvert ble pakken endret på mange viktige punkter. Det er også ett eksempel på at de beste løsninger kommer når partene er samlet, her i form av Stortinget.

SAFE er bekymret for om regjeringen ensidig vil tilsidesette tariffavtaler og avtalte årsverk, avtaler som partene har brukt mange tiår å bygge opp, uten dialog med arbeidstakerorganisasjonene.

At det er tid for å reagere, tid for være dynamisk, det forstår vi alle. Men, det er fullt mulig i lovverket som er tilgjengelig i dag. Det er ikke tid for å frata Stortinget eierskap over våre lover.

SAFE er uenig i at Regjeringen skal få vedtatt en Koronalov i dag!

Møte med Olje og Energiministeren

SAFE hadde i dag telefonmøte med olje og energiminister, Tina Bru. Partene diskuterte utfordringer vedrørende koronaviruset.

SAFE gav status vedrørende situasjonen og de utfordringene lokale parter jobber med. SAFE var klar på at det er de sentrale parter som eier tariff- og hovedavtalene. Partene skal sammen utarbeide felles retningslinjer og omforente råd som de lokale parter kan nyttiggjøre seg av.
Pr i dag har vi ikke en oversikt over hvor mange som er koronasmittet eller som sitter i karantene i den enkelte bedrift. Ministeren henstilte de sentrale parter om sammen finne omforente løsninger hva arbeidstidsordninger angår, om det oppstår mangel på personell.

SAFE var klar på at det ikke er arbeidsgiverne som «eier» fasiten og at SAFE ikke lar seg overkjøre i så måte.

Videre så tok SAFE opp om ikke det var på høy tid at personell som jobber offshore burde defineres som personell som arbeider i samfunnskritiske stillinger og derav besitte eget «reisepass» til bruk v/utreise. Neste tema var lønn under permittering. Ministeren var kjent med at, enn så lenge, så var det stort sett leverandørindustrien som ble permittert. Operatør ansatte hadde full sysselsetting (minus ansatte på Martin Linge). SAFE stilte spørsmål om hva som konkret var vedtatt. En ting er arbeidsgivers lønnspliktdager for 2 arbeidsdager (tilsvarende 6 dager full lønn), men hva med de resterende 18 dagene?

SAFE ble lovet tilbakemelding når statsråden får tilbakemelding fra “rett” departement. SAFE diskuterte også med statsråden om det kunne være en ide at bedrifter som må permittere kan forskuttere utbetaling av dagpenger til egne ansatte for deretter å få dette refundert fra NAV.
Dette for at den permitterte skal slippe å stå lenge i NAV kø, avlaste NAV og sysselsette ansatte på lønn. OED takket for innspillet og ville ta det med seg videre.

Møte med NOG, NR, Ptil

NB! Eget skriv sendt ut tidligere i dag 18.mars. Se info fra møtet her 

Varslingsfrister i forbindelse med permittering

SAFE forholder seg pr. nå til bestemmelsene i HA (NR kap. IX. og YS kap. VII). Derav at en skal gi varsel om permittering med 14 dagers varslingsfrist. Det forventes også her en overordnet avklaring i løpet av torsdag 19.mars.

Dette bes alle klubbledere ta ad nota ved utarbeidelse av permitteringsprotokoll.

Karantenebestemmelser

Det jobbes med ordninger hvor personer som er friske kan få reise ut på sokkelen uten karantene, såkalt reisepass. Dette er foreløpig ikke avklart. Frem til eventuelle endringer foreligger gjelder Folkehelseinstituttet sine bestemmelser og hva andre myndigheter har lagt føringer for. Ved f.eks kryssing av fylkes- og kommunegrenser enkelte steder i Norge.

Karantenebestemmelser eller føringer fra arbeidsgiver varierer. Formålet må være å hindre spredning av smitte og forebygging av det. Blir man satt i karantene bestemt av arbeidsgiver kompenseres dette foreløpig med vanlig lønn, som om man er på jobb. Spørsmål om karantene ordninger og dertil avlønning er også en del av temaene som diskuteres mellom partene, bla. i møte i morgen 19.mars kl. 15:00.

Helsesertifikat

Se eget skriv vedlagt hvor det er bestemt at helsesertifikater prolongeres videre. Mao pt. trenger en ikke søke om fornyelse. Dette gjelder også hvis en har helsesertifikat med dispensasjon.
Helsesertifikat-Vedtak etter helsekravforskriften § 22 jf. §§ 15 og 17

Status landanlegg

På flere landanlegg har partene forhandlet om omlegging av arbeidstidsordninger for å redusere smittefaren og å sørge for å gjøre anleggene mer robuste hva angår fravær grunnet Covid-19.

Hovedpunktene i dette har vært færre skiftbytter gjennom lengere, men færre arbeidsdager. Dette gjelder både ansatte som går skift og som ordinært arbeider med vedlikehold på dagtid. YS/SAFE har foreløpig godkjent følgende endringer:

Shell Ormen Lange: Ny godkjent skiftordning operatører (2-4 rotasjon). Godkjent gjennomsnittsberegning vedlikehold (1-1 rotasjon)

Esso Slagen: Ny godkjent skiftordning operatører (12 timers arbeidstid).
Equinor Mongstad: Godkjent gjennomsnittsberegning vedlikehold (1-1 rotasjon)

Utenom arbeides det med arbeidstidsordninger på Equinors øvrige anlegg, men her er det en i noen tilfeller en utfordring at bedriften mener at endringer kan finne sted uten at man forholder seg til inngått særavtale.

Gjensidige sin reiseforsikring vedrørende koronavirus

Gjensidige dekker avbestilling av alle private utenlandsreiser med avreise mellom 14.03 og 14.04. Fremskyndet hjemreise dekkes også, se detaljer på gjensidige.no. Informasjonen oppdateres fortløpende. Husk at reiseforsikringen bare dekker kostnader som ikke blir refundert av reiseselskapet. Meld saken din digitalt, slik at de kan hjelpe deg så raskt som mulig.

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/reise/informasjon-koronavirus?utm_id=k0pd&utm_source=none_nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaign=koronavirus2020_nyhetsbrev-safe

Rotasjoner – Praktisering av utvidete oppholdsperioder i forbindelse med korona

NB! Eget skriv sendt ut tidligere i dag 18.mars. Vil bli linket på safe.no
Gjøres kun i enkelttilfeller (når det oppstår konkret mangel/frafall, ikke for hele crew og eller selskap. Rotasjonsordninger på Brønnservice avtalen og for ISO fagene er også noe SAFE har fokus på.
Ny informasjon fra Ptil vedrørende arbeidstidsordninger 18.3

Media

SAFE har ved flere anledninger uttalt seg i media.

Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE, om koronakrisen i oljesektoren på NRK Rogaland
Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE, om koronakrisen i oljesektoren på NRK radio
Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE, om koronakrisen i oljesektoren på Vestlandsrevyen på NRK

Regelverket for permitteringer: Hvilke rettigheter har du?

Reglene for når arbeidsgiver kan permittere er regulert i hovedavtalene mellom YS og arbeidsgiverorganisasjonene (NHO, Virke, Spekter, KS og andre). Reglene gjelder også i ikke-tariffbundne bedrifter som såkalt sedvanerett. Statsansatte kan ikke permitteres.

Arbeidsgiver kan permittere ved forbigående arbeidsmangel. Dersom arbeidsmangelen forventes å bli permanent, kan arbeidsgiver ikke permittere, men må vurdere oppsigelse.

Før det varsles permittering må arbeidsgiver drøfte behovet for permittering og hvordan den skal gjennomføres med de tillitsvalgte.

Virksomheter er i henhold til Hovedavtalen bundet av en 14 dagers varslingsplikt ved permittering. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser kan varslingstiden settes til to dager.

I disse dager permitterer mange virksomheter sine ansatte med bare to dagers varsel. En god del av disse vil falle innenfor unntaksregelen som følge av korona-pandemien. Dette må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle.

YS mener at det ikke på generelt grunnlag er hjemmel for redusert varslingsfrist begrunnet i korona-pandemien. YS står derfor fast på at det er Hovedavtalens varslingsfrist på 14 dager som gjelder.

Dersom arbeidsgiver har gitt to dagers varslingsfrist og partene ikke er enige om at situasjonen gir grunnlag for dette, må arbeidstaker likevel fratre etter to dager.

Informasjon om permittering fra andre kilder:

Du kan lese NHOs råd til medlemsbedriftene sine på denne siden, mens NAV skriver dette om permitteringer som følge av koronaviruset.

 Hva slags inntektssikring kan du få?

Som arbeidstaker vil du først få full lønn:

Arbeidsgiver vil nå få plikt til å betale lønnen din i to dager etter permittering. Deretter vil staten sikre deg full lønn (begrenset oppad til 6G, som er ca 600 000 kroner) frem til du har vært permittert i 20 dager.

Deretter vil du få dagpenger:

Når du er permittert må du umiddelbart melde deg som arbeidssøker hos NAV. Da kan du få dagpenger på 62,4 prosent av lønnen din, begrenset oppad til 6G. Dette er maksimalt 7 190 kroner per uke før skatt. Stortingets krisepakke skal også sikre at personer som tjener under 3G (ca. 300 000 kroner) får minimum 80 prosent av lønnen i dagpenger. Den nedre inntektsgrensen for å kunne få utbetalt dagpenger settes nå ned til 0,75 G (ca 75 000 kroner).

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser?

Stortinget har vedtatt at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.

Er du lærling?

Lærlinger som mister læreplassen sin som en konsekvens av koronakrisen skal sikres et inntektsgrunnlag på nivå med lærlinglønnen.

Skal eller må arbeidsgiver følge ansiennitet ved permitteringer?

Arbeidsgiver skal ta utgangspunkt i ansiennitet ved utvelgelsen av hvilke arbeidstakere som skal permitteres, men dette prinsippet kan fravikes dersom det foreligger saklig grunn. Dette kan for eksempel være at arbeidsgiver har behov for å beholde enkelte arbeidstakere som har en kritisk funksjon eller kompetanse. Som en følge av koronakrisen er det også mange ansatte som har behov for fri for å ta seg av egne barn når barnehager og skoler er stengt. Dette vil også kunne vektlegges ved valg av hvem som skal permitteres.

Hvilke rettigheter har du om bedriften går konkurs?

Hvis arbeidsgiveren din går konkurs og virksomheten blir nedlagt, vil arbeidsforholdet ditt bli avsluttet. I den situasjonen har du bare én måneds oppsigelsestid, uansett hvor lang oppsigelsestid du har i ansettelsesavtalen din. Hvis bobestyrer selger virksomheten til nye eiere, har du fortrinnsrett til å få jobbe der. Men dersom den nye eieren ikke har behov for alle ansatte, står den nye eieren lagt friere til å velge hvem som skal være med videre.

Dersom virksomheten opphører umiddelbart kan du kreve å få utbetalt det du har til gode av lønn o.l. fra konkursboet. Ansattes krav på lønn eller annet arbeidsvederlag kommer nesten helt først i køen av de som har penger til gode fra virksomheten. Hvis det ikke er nok penger i konkursboet til å dekke ditt krav på lønn har du krav på utbetaling fra staten. Etter lønnsgarantiloven kan du få dekket forfalte krav på lønn og annet vederlag, begrenset oppad til 2G (ca. 200 000 kroner). Du kan søke om forskudd på dette kravet ditt hos NAV. Når oppsigelsesperioden er over, kan du søke om dagpenger hos NAV.

Konsekvenser av stengte barnehager og skoler

Har du rett til å være borte fra jobben fordi barnehagen er stengt?
Stengte barnehager og skoler er i seg selv ikke grunnlag for fritak fra dine forpliktelser overfor arbeidsgiver. Regjeringen har likevel besluttet at skole- og barnehagestengningen skal likestilles med sykdom hos egne barn. Dette betyr at foreldre har krav på omsorgspenger dersom det er umulig å jobbe hjemmefra.

Etter Stortingets krisepakke 16. mars blir perioden foreldre kan være hjemme ved barns sykdom nå doblet, dvs. minimum 20 dager for hver av foreldrene, samtidig som arbeidsgivers finansieringsansvar reduseres til de første tre dagene.

Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene, som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme. Det er ennå ikke klart hvordan den praktiske løsningen blir for utbetalinger eller refusjoner fra NAV for dag fire og fremover.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få omsorgspenger fra og med dag fire, med samme dekningsgrad som de vanligvis har ved sykmelding.

Tilhører du en yrkesgruppe som har en spesielt viktig funksjon i krisen?

Justisdepartementet har utarbeidet en liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole. Dette er personellgrupper som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Disse vil imidlertid ikke automatisk få tilbud om dette; det forutsettes at det ikke finnes andre mulige løsninger i nærmiljøet.

Har barnet ditt spesielle behov?

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta godt vare på. Skoler, barnehager og barnevern må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet.

Regelverket for hjemmekarantene: Hvem skal være i karantene, og hvordan skal det praktiseres?

Hjemmekarantene er et viktig virkemiddel for å begrense spredningen av koronaviruset. Du finner viktig informasjon om karantenereglene på disse offentlige nettsidene:

Sykmelding eller egenmelding?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV godtar sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Myndighetene har oppfordret arbeidsgiverne til å åpne for å bruke egenmelding de 16 første dagen av fraværet, såkalt utvidet egenmelding. Hensikten med dette er å frigjøre mest mulig kapasitet hos fastlegene til de mest prekære oppgavene. NAV har 13. mars lagt til grunn at krav på sykepenger som hovedregel kan dokumenteres ved egenmelding.

Merk: Dersom du på eget initiativ velger å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du normalt ikke rett til sykepenger eller lønn fra arbeidsgiver.

Permittering og lønn under permittering:

Regjeringen sikrer full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

SAFE forbundsleder har i dag hatt møte med NR og NOG sammen med de andre fagforeningene. Her diskuterte en bla permitteringer og hvordan permitteringslønn skal beregnes for personell som har offshore rotasjoner. Her er partene foreløpig uenige. Dette vil vi komme tilbake til.

Varslingsfrister i forbindelse med permittering;

En evt. lovendring avgjøres i Stortinget førstkommende torsdag med evt. virkning fra fredag. Det kom altså ingen konkret avklaring i fellesmøte mellom partene tidligere i dag. SAFE forholder seg til dagens lovverk.

Lønn

Partene har ikke avtalt noe annet enn at det er dagens arbeidstidsrotasjoner som gjelder og med dertil avlønning. Dersom den ansatte blir bedt om å stå utover 14 dager så skal det kompenseres i tråd med tariffavtalen.

Karantenebestemmelser

Det foreligger ingen endelig avklaring (enighet) knyttet hvordan dette skal håndteres være seg kompensasjon og eller faktisk gjennomføring for reise til fra og ved opphold offshore. Videre over landegrenser eller andre grenser satt av myndigheter og eller selskap. For øvrig viser SAFE til NAV sine bestemmelser – se link vedlagt. https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-5

Kurs – Prolongeres

Partene er enige om at varighet for offshore-, sikkerhet- og beredskapskurs blir prolongert (videreført). Det foreligger imidlertid ingen endelig avklaring vedrørende forlengelse av offshore helsesertifikat. Vi kommer tilbake til dette.

Rotasjoner – Praktisering av utvidete oppholdsperioder i forbindelse med korona

Informasjon og retningslinjer er spilt inn til alle medlemmer i Regelverksforum. Vi ser at PTIL har gitt forslag til føringer jf. Rammeforskriften og Arbeidsmiljøloven.
OBS! SAFE viser til at overenskomsten/tariffavtalen til de ulike områdene gjelder i sin helhet og SAFE har ikke blitt enig med partene om noen form for endringer på nåværende tidspunkt.

Skriv fra Ptil:

Innspill fra Ptil 16.3.2020

Ptil – Praktisering av utvidete oppholdsperioder i forbindelse med koronavirusutbruddet – se eget vedlegg. Dette utfordrer vi Ptil på i morgen 17.03.20.
SAFE poengterer at det skal drøftes mellom de sentrale partene og SAFE sentralt vil derfor drøfte med arbeidsgiverorganisasjonene utspillet fra Ptil.
Dette skal ikke tolkes og praktiseres ensidig fra bedriften.

Partene i møtet, SAFE-IE-Lederne-NOG-NR, var enige om at norsk olje- og gassvirksomhet er en helt sentral del av samfunnet. Derfor jobbes det videre med at offshorepersonell bør defineres som personell som jobber i samfunnskritiske posisjoner med å skaffe staten inntekter i en krevende situasjon.

SAFE minner alle klubber om at det er SAFE sentralt og NOG/NR som er avtalepartene på våre tariffavtaler. Lokale Klubber/klubbledere og bedrifter skal forholde seg til de sentrale parter og avtalte retningslinjer. Lokale parter kan ikke avtale seg vekk ifra arbeidstidsordninger/lønn/ permitteringer som er nedfelt i tariffavtalene/hovedavtalene.

Hvis temaene skal diskuteres, skal det gjøres mellom avtale eiere.
Så per nå er det for eksempel ikke anledning til å diskutere oppholdsperiode lokalt.

SAFE er gjort kjent med at spørsmålet er blitt fremmet i forskjellige bedrifter, og SAFE sender derfor ut denne meldingen for å klargjøre dette. Tariffområdene er tenkt som sparringspartnere ved diskusjoner om eventuelt alternative løsninger.

SAFE ber alle klubber/klubbledere forholde seg til dette, og minne lokal bedriftsledelse på at dere lokalt ikke har myndighet til å godta endringer før det foreligger sentrale retningslinjer.
Be bedriftsledelsen ta dette med NOG/NR.

SAFE har stilt flere utfordrende spørsmål til YS som de tar videre til Storting og regjering. Vi kommer med mer informasjon så snart SAFE mottar tilbakemelding.

 Permittering:

SAFE sin klare holdning er at NR HA §9.1 og YS HA §7.3 ikke gir grunnlag for å kutte varslingen fra 14 til 2 dager. Tiltakene som bedriftene ensidig iverksetter ifm. koronautbruddet blir feil, da koronaviruset ikke er en plutselig eller uforutsett hendelse. Det kan være grunnlag for permittering, men ikke å fravike avtalte varslingsdager. En skal jf. NR HA §9.4 og YS HA §7.2 drøfte med tillitsvalgte og gitt dagens informasjon skal en ikke fravike dette.

Det er avtalt møte mellom NOG, NR, SAFE, IE og Lederne klokken 15 i morgen mandag 16. mars. Det er med andre ord ikke anledning til å avtale noe utenfor regelverket og HA før evt. endringer er foretatt der. Gis det permitteringer nå, er det med utgangspunkt i regelverket pr. nå, altså 15 (45) dagers lønnsplikt. En kan likevel forberede ansiennitetslister, beredskapsplaner og se på ulike scenarier, men ikke permittere med bare 2 (6) dagers lønnsplikt.


Informasjonskanaler:

Det vil bli sendt ut mail til alle klubbledere fra SAFE med oppdatering annen hver dag og ellers ved behov.  Hjemmesiden vil bli oppdatert fortløpende.

SAFE ber alle klubbledere følge med på teams på sine tariffområder, der vil det bli lagt ut info fra SAFE og/eller områdeleder. Her er også første stoppestedet for spørsmål.

SAFE huset vil være bemannet med minimum 2 maks 5 personer. Det vil ikke være anledning til å avholde møter. Dersom du kan henvende deg via andre kanaler i stedet for å komme på huset så anbefaler vi det. Myndighetens anbefalinger vedrørende smittevern gjelder også her.

Viktige møter:

 • Regjeringen – med LO/YS søndag kveld den 15 mars.
 • YS og SAFE møte annenhver dag (mandag 15 mars klokken 09)
 • Daglige møter AU+ Kai Morten hver dag klokken 11.
 • NOG/NR og SAFE/IE/DSO/Lederne angående permittering, oppholdsperiode mv – mandag 16 klokken 15.

SAFE sin beredskaps gruppe har møter hver dag klokken 18 og består av:

 • Hilde-Marit Rysst
 • Bjørn Tjessem
 • Stig-Rune Refvik
 • Roy Aleksandersen
 • Kai Morten Anda
 • Reidun Ravndal
 • Stig Arne Pedersen
 • Arild Jenssen
 • Hogne Hole
 • Raymond Midtgård
 • Porfirio Esquivel (Moffe)
 • Bjørn Asle Teige

Ikke siden krigen har myndighetene tatt slike grep som de gjorde 12. mars. «Endelig en reaksjon, en enhetlig reaksjon, lik for alle», var den folkelige reaksjonen!

Dette er tiltak som smerter, men som er veldig viktig for å begrense smitteomfanget. På tross av vår generelt gode folkehelse og kompetente helsevesen, er dette et virus vi ikke er immune mot, og som smitter veldig fort. Analyser viser at mange av oss vil bli smittet, og en viss del av de smittede vil ha behov for medisinsk behandling og utstyr. Derfor må vi alle bidra.

Vi vil vel alle unngå å bli den smittebæreren som smitter en person med nedsatt immunforsvar?

For vår bransje ble de store tiltakene som omfattet de aller fleste arbeidstakerne igangsatt raskt. De fleste bedrifter stanset alle typer arrangementer, årsmøter, andre «forsamlinger» og møtevirksomhet. Det ble innført sterke restriksjoner på personell som skulle på jobb offshore.

SAFE avlyste både tariffkonferansen og forbundsstyremøtet som skulle vært neste uke.

Det er usikkert om Frontfagsforhandlingene stanses i Oslo, og det er usikkert om oppsatte rettssaker blir gjennomført. I tillegg er det uvisst hva som skjer med sentrale forhandlinger mellom våre arbeidsgiverparter og SAFE med sine klubber. Planer og tiltak endres fra dag til dag. SAFE vil informere løpende.

SAFE har anbefalt sine ansatte og tillitsvalgte å bruke hjemmekontor. Reiser og fysiske møter blir begrenset der det er mulig.

SAFE-huset er, og skal alltid være, et åpent hus for alle medlemmer og tillitsvalgte. Akkurat nå, for å minske smittefare, oppfordrer vi dere til å ta kontakt via andre kanaler så sant dette er mulig.

Kommer en likevel innom på besøk, er en selvfølgelig velkommen!

SAFE AU har daglige nettmøter kl. 11 (hverdager) for å følge med på utviklingen og diskutere eventuelle utfordringer. I tillegg vil vi ha faste nettmøter med klubbledere for å sikre god flyt av informasjon, både fra og til dere. Hvis det er noe dere lurer på, ta kontakt. Kontaktinfo ligger på hjemmesiden, safe.no

Det er også nettmøter hver andre dag med YS og andre YS forbund. I disse tider er det kun hovedorganisasjonene som får lov å ha direkte kontakt med regjeringen. Via YS kan vi spille inn tiltak vi ser er nødvendige for våre medlemmer, familier og bedriftene vi jobber i.

SAFE-huset har en beredskapsplan for oppgavene vi daglig utfører, i tilfelle noen av oss skulle bli syke.

Det viktigste er at klubber og medlemmer får hjelpen og svarene de trenger. SAFE er her for deg!

Her er linker til info fra de sentrale parter. Informasjonen hos YS og Folkehelseinstituttet oppdateres fortløpende, og vi anbefaler dere å følge med her. I tillegg er det nyttig å gå inn på din kommunes hjemmeside for oppdatering av spesielle tiltak på ditt hjemsted.

Hilde-Marit Rysst oppdaterer om koronakrisen

Hilde-Marit Rysst oppdaterer om koronakrisen

Bjørn Asle Teige om koronasituasjonen i Equinor

Skriv ut siden