Kreftens ansikt – kompensasjonsordning for oljepionerene

Kreftens ansikt – kompensasjonsordning for oljepionerene

SAFE har ført en lang kamp for å synliggjøre de helseskadelige konsekvensene som den kjemiske eksponeringen har påført oljearbeidere. Nå har Stortinget nedsatt en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for pionerarbeiderne eller «oljepionerene» i Nordsjøen med senskader. SAFE er med i denne kommisjonen.

SAFE har ført en lang kamp for å synliggjøre de helseskadelige konsekvensene som den kjemiske eksponeringen har påført oljearbeidere. Nå har Stortinget nedsatt en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for pionerarbeiderne eller «oljepionerene» i Nordsjøen med senskader. SAFE er med i denne kommisjonen.

Last ned presentasjonen fra SAFE kongressen del II Arbeidsmiljø Halvor Erikstein

Stortinget har nedsatt en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for pionerarbeiderne eller «oljepionerene» i Nordsjøen med senskader. Det ble klart etter et møte i Arbeids- og sosialkomiteen 4. mai 2021. Arbeidet med en slik ordning skal være ferdig innen utgangen av 2022. Her er innstillingen fra SAFE til arbeids- og sosialkomiteen.

SAFE er med i kommisjonen

Halvor Erikstein, SAFE sin organisasjonssekretær og yrkeshygieniker SYH, er valgt til å være med i denne kommisjonen, som allerede har hatt et møte i oktober. Han er en av fem som er valgt inn i en slik kommisjon. Neste møte er 13. desember.

– Det er fortsatt veldig mange i dag som opplever stor risiko for kreftfremkallende benzen-eksponering, dette er ikke godt nok kartlagt og det fins for lite eller ingen informasjon om disse kjemikaliene offshore, sier Erikstein.

 decoding=
Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga

Over år har han slått alarm om den «den hvite dampen og den rare lukten» som oljearbeidere puster inn på jobb. Denne dampen kan inneholde kreftfremkallende benzen, nevrotoksiske organofosfater fra turbinoljer eller løsemidler som skader hjernen.

– På et firemannsrom med tre andre pasienter som har samme sykdom og yrkesbakgrunn i Nordsjøen – ville advare kollegaer

På SAFE Kongressen 2020 del II har Erikstein hatt denne presentasjonen om arbeidsmiljø og hvor lett det er å ta risiko på andres bekostninger, i dette tilfellet oljearbeidere. Et sterkt bilde ble vist som en del av presentasjonen, nemlig om kreftens ansikt, dette gjorde sterkt inntrykk på delegatene. Her kan du se bildet.

– Dette bildet fikk jeg tilsendt fra sykesengen dagen før kongressen, sier Erikstein. Da hadde personen på bildet nettopp vært gjennom en veldig smertefull behandling. Han sendte bildet med denne teksten «kreftens ansikt», han ville at hans kollegaer skulle være advart. Eksponering er veldig farlig.

– Det gjorde sterkt inntrykk på meg når han fortalte at han tidligere har vært på et firemannsrom med tre andre pasienter som hadde samme sykdom og yrkesbakgrunn i Nordsjøen. Da følte jeg at det jeg og vi i SAFE holder på med er veldig viktig, forteller Erikstein.

Det er mange oljearbeidere som har fått varige skader og blitt arbeidsuføre i tidlig alder. På grunn av helsefarlig arbeidsmiljø er det mange som har fått en tidlig død. Siden «Lov om yrkesskadeforsikring» gir den skadde bevisbyrden, har det vært nærmest håpløst å nå fram i rettssystemet, de skadde er blitt overlatt til seg selv uten yrkesskadeerstatning og yrkesskadetrygd.