Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2022

SAFE gjennomførte landsmøtet 2022 på Quality Airport Hotel Stavanger den 8. – 9. juni. Det ble vedtatt én resolusjon: Et samlet SAFE Landsmøte krever at ansatte på landanleggene blir omfattet av tilsvarende kartlegging som er blitt gjennomført på sokkelen rundt forskning på kreft.

Det står i Arbeidsmiljøloven at: Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig kjemisk eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier, og ved arbeidsoperasjoner og prosesser som avgir kjemiske komponenter, unngås, jf. innretningsforskriften § 15. Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag. Kjemikalier og biologisk materiale skal fremstilles, pakkes, brukes og oppbevares slik at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare (§ 4-5).

Bakgrunn: Overalt på en plattform eller et landanlegg er det avlufting (venter) fra maskineri og prosessutstyr. Det er gjort lite for at det skal bli tatt hensyn til slike forurensningskilder, selv om det som forurenser kan gi alvorlige helseskader. Ventene er gjerne plassert med utblåsing i «ubemannede områder» og det er alltid en vind som fjerner forurensningen. Det kan også være at utblåsingene skjer på områder som en må passere til og fra arbeid.

Siste gangen det ble gjort en kreftundersøkelse offshore var i 1998, men det er mange som ikke fylte ut spørreskjema, så tallene kan være misledende. Heller ikke de som jobbet på landanleggene deltok i undersøkelsen. Kort sagt, har vi ingen kontroll og kunnskap om levealder, helseskader, arbeidsfør alder eller forekomsten av kreft hos de som jobber i olje- og gassindustrien. Kreftregisteret er nå i gang med en ny kartlegging av hvilke helseskader disse kjemikaliene har medført oljearbeidere offshore.

SAFE krever derfor at ansatte på landanleggene blir omfattet av tilsvarende kartlegging som er blitt gjennomført på sokkelen rundt forskning på kreft.

Foto: Rebecca Bjerga
Skriv ut siden