Riggoppgjøret til uravstemning.

Riggoppgjøret til uravstemning.

NR-forhandlingene endte i uravstemning. Nå blir det mekling. Foto: Bjarte Lygre

Norges Rederiforbund feilinformerer. SAFE har ikke godkjent oppgjøret. Det oversendes medlemmene for uravstemning.

Norges Rederiforbund feilinformerer. SAFE har ikke godkjent oppgjøret. Det oversendes medlemmene for uravstemning.

Etter to dagers forhandlinger med Norges Rederiforbund fikk vi forelagt det endelige tilbudet.

SAFE forhandlingsutvalg mener de økonomiske rammene er for svake. Når det også knyttes usikkerhet til endring av AFP + 1 G ordning for nyansatte i bedriftene etter 1. juni 2018, velger vi å sende resultatet ut til uravstemning.

Avstemmingen skal være ferdig innen 22. juni og resultatet vil da bli meddelt Norges Rederiforbund.

Økonomisk sakker NR- avtalen igjen akterut i forhold til Sokkeloverenskomsten

Tilbudet fra rederne er på kr. 20 000,- per år i generelt tillegg inkludert feriepenger for tariffert personell. Individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 2,8 prosent i gjennomsnitt, dog slik at alle skal være sikret minimum kr. 20 000,- per år inkludert feriepenger. Minstelønnssatsene økes med kr. 20 000 per år inkludert feriepenger.

Vi fikk imidlertid på plass: to års fortrinnsrett, tap av helsesertifikatforsikringen ble økt til 10 G, nattillegget opp kr. 4,- og helligdagsgodtgjørelsen opp kr. 75,- , deling av enkeltlugar økes til kr. 856,- per døgn.

AFP og sluttvederlag tilpasses resultatet fra YS – NHO oppgjøret.

Protokoll NR-SAFE 2018