SAFE vant fram i Høyesterett

Advokat Bent Endresen førte saken i Høyesterett for SAFE
Advokat Bent Endresen førte saken i Høyesterett for SAFE

SAFE vant saken om full lønnsbetaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Dommene fra både tingretten og lagmannsretten var klinkende klare, og nå har også Høyesterett i sin dom sagt at anken fra arbeidsgiver forkastes.

Saken startet i 2016

Flere SAFE-klubber i NR-området (Norges Rederiforbund) varslet SAFE om bedrifter som valgte å begrense utbetalingen ved permittering i arbeidsgiverperioden til 6 G.

Vi landet fort på at dette var noe bedriftene ikke hadde hjemmel til å gjøre, og bedriftene måtte utbetale mellomværende til hver enkelt, sa advokat Bernt Hodne som hadde saken for SAFE.

Det ble forsøkt forhandlet lokalt, med og uten hjelp fra SAFE sentralt og det ble forsøkt tvistet. Samtaler direkte med Norges Rederiforbund ble også forsøkt. Alt uten resultat.

Problemet vårt var at bedriftene anførte at dette kunne de gjøre med hjemmel i permitteringslønnsloven § 4 som angir beregningsgrunnlaget for permitteringslønn, ut fra dens ordlyd og sammenhengen i lovverket.

Bestemmelsens ordlyd er som følger:

Beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30”.

Bestemmelsen viser til beregningsgrunnlaget ved sykepenger, noe det for øvrig ikke er uenighet om. Det er enighet om at beregningsgrunnlaget tilsvarer sykepengegrunnlaget. Tvisten oppstår når bedriftene videre anfører at folketrygdlovens § 8-10 som et tak for sykepengene på 6 G også skal gjelde ved permittering. Dette er SAFE helt uenig i. SAFE har anført at det ikke finnes grunnlag eller hjemmel for dette, og tok derfor ut søksmål mot et av selskapene innenfor området rederi for å få dom for at dette ikke er i tråd med loven.

Hva sier loven?

«Permitteringslønnsloven § 4 fastsetter at beregningsgrunnlaget for permitteringslønnen er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30. Loven fastsatte tidligere at beregningsgrunnlaget var det samme som etter tidligere folketrygdlov §§ 3-4 bokstav a og 3-14. Loven viste ikke til folketrygdloven § 3-4 fjerde ledd, som fastsatte at det ikke ble gitt sykepenger for den del av inntekten som oversteg 6 G. Begrensningen på 6 G gjaldt derfor ikke. Ved endringen i 1997 pga. ny folketrygdlov var det ikke meningen å endre dette, jf. merknaden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 29 (1995-1996) og note 22 til permitteringslønnsloven i Norsk lovkommentar.

Arbeids- og sosialdepartementet har samme forståelse av regelverket, jf. departementets brev til NITO av 21.4.2017. Det vises også til Arbeidstilsynets nettsider om permittering, hvor det ikke står noe om en begrensning til 6 G for arbeidsgivers lønnsplikt.»

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen

Som eneste forbund valgte SAFE å ta saken inn for retten

SAFE vant klart både i tingretten og lagmannsretten, sier nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, som selvfølgelig var skuffet over at Transocean som var SAFEs motpart, anket videre til Høyesterett, og ikke minst at Høyesterett også tok inn saken.

– Med så klare seire, grundig dokumentasjon og henvisning til lovverket både i tingretten og lagmannsretten, ble vi overrasket over at saken nok en gang skulle i retten.

Nå er det endelig satt strek for saken i rettsvesenet, og SAFE er svært godt fornøyd med å ha vunnet fram med et viktig prinsipp gjennom hele rettssystemet.

– Vi er glade for seieren, og ikke minst er vi glade på medlemmene og ansattes vegne som får den lønnen de ifølge loven har krav på, når bedriftene permitterer ansatte.

Høyesterett avviste Transoceans anke

Det var advokat Bent Endresen fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall,  som førte saken for SAFE i Høyesterett.

På dette rettsnivået kom Industri Energi inn i saken. På vegne av Industri Energi erklærte advokat Eyvind Mossige såkalt partshjelp for Høyesterett.

Tvisteloven § 15-7 åpner for dette: «den som har reelt behov begrunnet i egen rettsstilling for at den ene parten vinner».

SAFE legger ut dommen fra Høyesterett når den foreligger.

Her er dommene fra tingretten og lagmannsretten:

Dom 6G ved permittering

Dom fra lagmannsretten i 6 G

Dom fra Høyesterett i 6 G

Advokat Bent Endresen hadde saken for SAFE i Høyesterett
Advokat Bent Endresen hadde saken for SAFE i Høyesterett
Skriv ut siden