Benzeneksponering på oljeplattformer må markeres!

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein

Debatten rundt eksponering til kjemikalier offshore fortsetter. Halvor Erikstein, SAFE sin yrkeshygieniker, har undersøkt og skrevet mye om «den hvite dampen og den rare lukten» som oljearbeidere puster inn på jobb. Denne dampen kan inneholde kreftfremkallende benzen, nevrotoksiske organofosfater fra turbinoljer eller løsemidler som skader hjernen.

Det er mange som har blitt syke på plattformene i mange år. Mangel på kartlegging av statistikk for hvilken sykdom kan knyttes til spesiell eksponering eller yrkesgrupper, har gjort arbeidet med å få godkjent at sykdommen skyldes forhold på jobben nesten umulig. SAFEs yrkeshygieniker, Halvor Erikstein, har slått alarm mange ganger om utslippspunkter på installasjonene. Nå har E24 også omtalt saken, og her svarer Equinor på kritikken med at de er enige i at mer skulle vært gjort med å få merket utslippspunktene og dette arbeidet nå blir prioritert.

– Over alt på en plattform eller et landanlegg er det avlufting (venter) fra maskineri og prosessutstyr, sier Erikstein. Det er gjort lite for at det skal bli tatt hensyn til slike forurensningskilder, selv om det som forurenser kan gi alvorlige helseskader. Ventene er gjerne plassert med utblåsing i «ubemannede områder» og det er alltid en vind som fjerner forurensningen. Det kan også være at utblåsingene skjer på områder som en må passere til og fra arbeid.

Halvor Erikstein, yrkeshygiener og organisasjonssekretær HMS i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Halvor Erikstein, yrkeshygiener og organisasjonssekretær HMS i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

Erikstein viser til presentasjoner han hadde i Sikkerhetsforum (2016, 2017, 2019, 2020) og relevante artikkler i SAFE-Magasinet. Dessverre er risikovurdering og merking av utslippspunkt noe som er gitt liten prioritet.

– En kan mistenke industrien for at den ikke ønsker oppmerksomhet om denne type eksponering, sier Erikstein. «Lov om yrkesskadeforsikring» utformet slik at det er den skadde som har bevisbyrden. Da blir enda enklere for selskapene å slippe yrkessykdomssaker når den skadde ikke har dokumentasjon å legge fram.

–Her går arbeidet veldig sent, selv om vi har etterlyst dette i mange år. Mange vet ikke at de blir eksponert for den farlige gassen. Vi skal fortsette med å presse operatørselskapene på sokkelen til å ta dette på alvor, sier Erikstein.

Skriv ut siden