-Vi er svært urolige for at industrien ikke tar kreftrisikoen tilstrekkelig alvorlig

SAFE møtte Petroleumstilsynets fagavdeling for arbeidsmiljø om oppfølging av bekymringsmeldingen om den nye grenseverdien for benzen. Møtet tok sted tirsdag, den 31.08.2021. En slik skjerping av en grenseverdi er helt uvanlig, den viser tydelig at det må gjennomføres sterke tiltak for å hindre at enda flere arbeidsfolk i petroleumsnæringen rammes av kreft.

Benzen er sterkt kreftfremkallende og forekommer naturlig i olje og gass. Benzen påfører mennesker blod- og lymfekreft. Forskning har dokumentert at det var behov for en kraftig reduksjon av grenseverdien. Fra 1. juli ble grenseverdien redusert til en femtedel fra 1 til 0,2 parts pr million (ppm). En slik skjerping av en grenseverdi er helt uvanlig, det viser tydelig at det må gjennomføres sterke tiltak for å hindre at enda flere arbeidsfolk i petroleumsnæringen rammes av kreft. SAFE ble representert av forbundsleder Hilde-Marit Rysst, forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik og organisasjonssekretær og yrkeshygieniker Halvor Erikstein.

– SAFE er sterkt bekymret over at det ikke er kontroll på eksponeringen, sier Erikstein. Selv om den nye grenseverdien er gjort gjeldene fra 1. juli, finner vi ikke informasjon som utdyper den dramatiske regelendringen på hjemmesidene til Norsk olje og gass eller Petroleumstilsynet. Vi er svært urolige for at industrien ikke tar kreftrisikoen tilstrekkelig alvorlig, men inntar en vente og se holdning.

Erikstein gikk gjennom bakgrunnen for å sende bekymringsmeldingen og hvorfor den var utarbeidet som et faglig underlag med aktuelt regelverk, benzenkilder, eksponeringsscenarier, åndedrettsvern og forhold omkring behandling av yrkesbetinget sykdom.

– I møtet oppfordret vi Petroleumstilsynet til å sende ut vår bekymringsmelding til selskapene som sorterer under Petroleumstilsynets tilsynsområde og som har arbeidstakere som eksponeres for benzen. Vi mener Petroleumstilsynet må be selskapene om en faglig vurdering av bekymringsmeldingen, samt hvilke risikoreduserende tiltak de vil gjennomføre.

Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS i SAFE

Hvordan kan verneombud og tillitsvalgte følge opp?

– Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, sier Refvik. Har industrien virkelig forstått at benzen nå har fått en ny grenseverdi? Som verneombud (VO) og tillitsvalgt kan du stille spørsmål i kontakt- og verneombudsmøter. Du kan også be om faglig gjennomgang av benzen på HMS møtene.

– SAFE anbefaler sterkt å etterspørre ansvarlig bedrift om deres oppfølging av «Forskrift om utførelse av arbeid», sier Rysst. Er den nye grenseverdien behandlet i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og er det etablert handlingsplaner for å håndtere kreftrisikoen?

I bekymringsmeldingen har SAFE listet opp noen områder som absolutt trenger oppmerksomhet:

  • Det må etableres et opplæringsprogram for håndtering av risiko.
  • Utslipp må analyseres og merkes.
  • Kildene risikovurderes og kontrolleres.
  • Verneutstyr må velges utfra eksponering, samt at det må kontrolleres og vedlikeholdes.
  • Det må etableres program for utvikling av risikoreduserende teknologi.
  • Helseutfall må kartlegges og registreres.
Skriv ut siden