Grønt lys for å fortsette med sosial dumping

Grønt lys for å fortsette med sosial dumping

Kai Morten Anda

SAFE tapte saken mot DeepOcean AS i Arbeidsretten. DeepOcean AS er ikke tariffrettslig forpliktet til å gi innleid personell samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. SAFE klubben i DeepOcean har heller ikke rett til innsyn i de innleide sine lønns- og arbeidsvilkår. Konsekvensen av dommen er grønt lys for å fortsette med sosial dumping og «leie seg ut av» den tariffavtalen SAFE har med DeepOcean AS, mener nestleder i SAFE Kai Morten Anda.

SAFE tapte saken mot DeepOcean AS i Arbeidsretten. DeepOcean AS er ikke tariffrettslig forpliktet til å gi innleid personell samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. Klubben har heller ikke rett til innsyn i de innleide sine lønns- og arbeidsvilkår, slår dommen fast. Konsekvensen av dommen er grønt lys for å fortsette med sosial dumping og «leie seg ut av» den tariffavtalen som SAFE har med DeepOcean AS, mener nestleder i SAFE Kai Morten Anda.

Bakgrunn for saken: DeepOcean AS er et selskap som driver virksomhet innen subsea-segmentet, selskapet har inngått tariffavtale direkte med SAFE. Bakgrunnen for at SAFE stevnet DeepOcean AS inn for Arbeidsretten var opplysninger om at innleid personell i Deep Ocean AS gikk på andre lønns- og arbeidsvilkår, enn de har inngått i tariffavtalen.

– Vi skal jobbe for et rettferdig arbeidsliv. Vi er forpliktet gjennom vår handlingsplan å jobbe for norske arbeidsvilkår på norsk sokkel for alle og likebehandling av innleid personell. Innleie brer om seg, lønns- og arbeidsvilkår er under press og ulikhetene øker innen bransjen. Spesielt innenfor område flerbruksfartøy, sier Anda.

Hva gjør DeepOcean AS i praksis?

I praksis har DeepOcean AS et eget selskap i konsernet i Storbritannia (UK) hvor de leier inn mye personell fra. Disse går på betingelser fastsatt i UK, som er dårligere enn de norske. I tillegg har DeepOcean AS opprettet et eget utleieselskap i Norge som leier ut personell direkte til DeepOcean AS. Disse går også på avvikende lønns- og arbeidsvilkår. Det er bl.a. påvist at disse ikke har fått nattillegg og reiser på oppdrag som har lengre varighet, og uten at overtid blir utbetalt.

– Vi har i møte med utleieselskapet fått tilbakemelding på at om de skal følge de samme betingelsene som i DeepOcean AS, faller hele forretningsideen bort, sier Anda.

I tillegg leies det inn noe personell fra såkalte lavkostland. Disse går ifølge DeepOcean AS på betingelser knyttet til det enkelte lavkostland.

– Hva det vil si får vi ikke innsyn i, men det er fra DeepOcean AS sin side antydet at disse har ca. 20% av norsk lønnsnivå. Dette mener SAFE er sosial dumping, sier Anda.

Skuffet over dommen

Klubbleder i DeepOcean AS, Jan Olav Nordbø var vitne i saken. Nordbø er skuffet over dommen.

Jan Olav Nordbø - Klubbleder i SAFE DeepOcean Foto: Rebecca Bjerga
Jan Olav Nordbø -Klubbleder i SAFE DeepOcean Foto: Rebecca Bjerga

– Det er skuffende at retten slår fast at tariffen ikke gir oss rett på verken innsyn eller likebehandling av innleide. DeepOcean AS bruker cirka 50 % innleide på norsk sokkel. Dette er helt uakseptabelt nivå, noe klubben gjentatte ganger har påpekt ettertrykkelig, sier Nordbø.

– De innleide er en miks av ansatte fra utenlandske DeepOcean AS-selskaper og folk fra rene bemanningsbyråer, der alle har til felles at de går på dårligere betingelser enn de norske ansatte. Klubben vil fortsette arbeidet med å få gjort noe med innleieproblemet, avslutter Nordbø.

 Det må tas et oppgjør med denne ukulturen

SAFE sine medlemmer er bekymret over stadig utfasing av arbeid til dårligere betingelser. Når er det deres tur til å bli erstattet av noen som er billigere og mer fleksibel?

– Hovedgrunnen til at dette skjer er nettopp at innleie lønner seg, sier Anda. Vi har også medlemmer i utleieselskaper som går skulder til skulder med DeepOcean AS ansatte på helt andre vilkår. De settes opp på flere ukers nattarbeid uten at det gis kompensasjon for den ulempen det er for den enkelte. Det må tas et oppgjør med denne ukulturen.

– Vi har forståelse for at det er behov for noe innleie, men da fordi det er nødvendig grunnet fleksibilitetshensyn knyttet til svingninger i markedsbehovet. Nå ser vi at det ikke bare er behovet for fleksibilitet som gjør at innleie øker, men rett og slett behovet for å tjene mer penger på å utnytte det mangelfulle lovverket, sier Anda.

Hva DeepOcean AS mener om dommen

Daglig leder Olaf A. Hansen i DeepOcean AS skriver dette i en e-post til Haugesunds Avis:

– Da vi i fjor mottok stevningen, var vi skuffet over de påstandene som ble fremmet. Vi understreket også at DeepOcean AS følger alt av gjeldende lover, regler og avtaler både når det gjelder arbeidstid og lønnsbetingelser, og at vi derfor så fram til å motbevise påstandene i Arbeidsretten.

– I likhet med alle andre prosjektbaserte organisasjoner er vi avhengig av en viss andel innleid personell for å håndtere sesongsvingninger og aktivitetstopper i prosjekter.

Nestlederen mener at det er her vi som fagforening er uenig med arbeidsgiver. SAFE anser det som sosial dumping når det brukes personell på norsk sokkel som går på betingelser fra lavkostland, uansett om det er lovlig eller ikke.

– Det som er spesielt med medlemmer i DeepOcean AS, Reach Subsea og DOF Subsea er at de arbeider ombord på flerbruksfartøy hvor Arbeidsmiljøloven (AML) ikke er gjeldende. De har altså ikke et lovverk med bestemmelser som regulerer innleie eller sikrer innleides lønns- og arbeidsvilkår, sier Anda.

SAFE mener at her må myndighetene komme med reguleringer gjennom lovverket

– Vi kan ikke akseptere at norske lønns- og arbeidsvilkår undergraves på norsk sokkel bare fordi arbeidet foregår på et skip, sier Anda. Hva rettferdiggjør at arbeid her skal være fritatt for reguleringer rundt innleie og likebehandlingsprinsipper?

– Hvordan kan vi akseptere at personell ombord på flerbruksfartøy på norsk sokkel ikke har den samme tryggheten som resten av Norge, eller som arbeiderne på plattform eller rigg?

SAFE vil fortsette kampen for et rettferdig arbeidsliv

SAFE vil fortsette kampen for et rettferdig arbeidsliv, selv om det ble tap i Arbeidsretten. Kongressen har vedtatt resolusjoner og et handlingsprogram som bl.a. sier følgende:

  • SAFE skal arbeide for å sikre norske arbeidsvilkår på norsk sokkel.
  • SAFE skal arbeide for å gjøre AML gjeldende for alle som arbeider på norsk sokkel.
  • SAFE skal arbeide for å sikre like lønns- og arbeidsvilkår for personell som arbeider innenfor våre tariffområder.
  • SAFE skal arbeide for norske lønns- og arbeidsvilkår for alle medlemmer.
  • SAFE skal arbeide for at all innleie og midlertidige ansettelser følger våre tariffavtaler.
  • SAFE skal arbeide for å sikre faste ansettelser.
  • SAFE skal arbeide for innskjerping av regler for innleie og midlertidig ansettelser.
  • SAFE skal arbeide for reduksjon i bruken av innleie og midlertidig ansatte.